ಕವಿತಾ

ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಪವ್ಸಾಕ್
ಧರನ್ ಭಿಜ್ಲಿಂ
ರಗತ್ ವಳ್ಳೆ
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಕವಿತಾ: ದೆಕುನ್...

ತಾಣಿ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ
ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಯ್?
ಅನಿ ಆರ್ಗಾ ದಿವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಯ್?
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಕವಿತಾ: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಜೀ

ಅಸ್ಕತ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್
ಸಾಧೆಂ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್
ದಾಂಡೊ ಜಾಲೆಂ ಹಾತೆರ್
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಕವಿತಾ: ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್

ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾಚಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ
ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ತುಂ ಮರ್ಯೆ
ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆಂ ಭಿಂ
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಕವಿತಾ: ವೇಳ್

ಜಲ್ಮಾತಾನಾ
ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ತಾ
ನಾಂವ್ ನಾ
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಕವಿತಾ: ಭುಕ್

ಭುಕೆಕ್..
ಲಜ್ ನಾಂ..
ತೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್..
......[By ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ]

ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ‍ಅಶೆಂ...ಅಧುರೆಂ....

ಸೆಜಾರಿ ಲಾದ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲಾಚೆ ವಡ್ ವಾಜಾಪ್...

ವಿಧವ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಚೆ ದಾಕ್ಡೆಂ ಭುರ್ಗೆ ಭುಕೆನ್ ಕರ್ತಾ ರಡ್ಣೆ ವಿಳಾಪ್....

ಕವಿತಾ: ದೂಕ್ ಆನಿ ಫಾತೊರ್

ಗುಡ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್
ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್
......[By ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ, ಇಜಯ್]

ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ..

ಆಜ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೆಂ
ಅನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ?
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಆಸ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರ‍್ತೆರ್?

ಕವಿತಾ: ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ

ಪುಂತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ, ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗೆಲಾಂ ಬಿಜೊನ್
ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗೊಣ್ ಸಾಂತಾಕ್, ಲಿಪ್ಲಾ ಕರ್ಬೊಂಳ್ ಪಾತಿ ಕಣ್ಸಾ ಪೊರ್ಮೊಳ್

ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್

ಸೊಭಿತ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲೊ ದೆವಾನ್ ಭೊರ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾನ್
ಆಪ್ಣಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸುರುಪ್ ದಿವುನ್ ರಚ್ಲೊ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಜಾಣ್ವಯೆನ್

ಭುಂಯ್ಚಿ ಆತ್ಯಾಚಾರ್

ಹಿಂವೆಂ ದಿಸಾಚೆ ಫಾಂತೆಂ
ಅಂಗಾಚೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ತೆ ಆಸಾ
ಮತಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಾತೆಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾ ಕಾಂತವ್ಣಿ
ಸುರಿ ತೊಪುನ್ ಆಸಾ,

ರಿಕ್ಶಾವಾಲಾಚೊ ತ್ರಿಯೇಕ್ ದೇವ್

ಈಶ್ವರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಾ
ಕೊಣ್ ವರ್ತೊ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ
ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಪ್ಲೊ
ರಿಕ್ಶಾವಾಲೊ.

ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್

ದೊಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಶಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ
ಮುಕ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಮಂದ್ ಜಾಲಾ,
ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾನ್ ಧರ್ಣ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ
ಪುಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ದಾಟ್ ಜಾಲಾಂ

ಕವಿತಾ: ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ

ತೆ ಕಪಟಿ ಶೆಣಾಂತ್ಲೆ ಕಿಡೆ  ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಲೆಂವ್ತಾತ್
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಸೆವ್ತಾತ್   ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ಭೊಂಕ್ತಾತ್
ಶೆಣ್ಂಚ್ ತೆ ವೊಂಕ್ತಾತ್   [ಕವಿ: ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ]

Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
Arso
Mandavi AcropolisMandavi Acropolis
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Anil Studio
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS