ಕವಿತಾ: ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

 

 
-ಜೋಯ್ ಲೋಬೊ, ಬೊಳಿಯೆ

  ************************************ 

  

 ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್

 

ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾಚಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ
ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ತುಂ ಮರ್ಯೆ
ಸೊಡ್ವೊಣೆಚೆಂ ಭಿಂ
ಆಂಕ್ರಿ ನಿತಳ್
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಭಿಯಾಭಾಶೆನ್
ವಾಗ್ಲೆಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್
ಆಕರ್ಶಿತ್ ಪೊರ್ಮೊಳಿತ್
ದೆವಾಕ್ ಬೊವ್ ಸೊಭಿತ್
ಕರ್ ಅಮ್ಕಾಂಯ್ ತುಜೆಬೊರಿ
ವಾಡೊಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾವೆರಿ
ಸೊಭಾಯ್ ದಿಂವ್ಕ್
ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್


-----------------------------------------

ಫುಲ್ ತು ಪರ್ಮಳಿಕ್
ಭೊವ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ವಿಣ್ಲೆಲೆ
ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿ ಫುಲಾ ಪಾಕ್ಳಾ
ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಲಾಜೆನ್ ದೊಡ್ ಲ್ಲೆ
ಫುಲಾಂಚೊ ಭೊವೊರ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿ
ಯೆ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಳ್ಕಾ ಮರಿಯೆ


------------------------------------------------------------

ಕಸ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಕಸ್ಲೊ ಆರ್ಥ್
ಲಿಪ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ನಾವಾಂತ್
ಜಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರಿ
ಎಕ್ ಚ್ ಸಾರ್ಕೆ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾಂ
ಹರ್ಯೆಕ್ ನಮಾನ್ ಮರ್ಯೆ,
ನವೊ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿತಾ
ತುಜೊ ಜಲ್ಮ್ ಯೆ ಬಾಳ್ಕಾ ಮರಿಯೆ
ನವೊ ಹುರುಪ್ ನವೀ ಆಶಾ ಉದಾಯ್ತಾ
ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಭಿತರ್ ತು ಮಾಯೆ ಸದೆಂವ್

 

  

 

 

Comments on this Article
Rony saldanha, Shirva /Dubai Fri, September-11-2015, 12:16
Good poem joy keep it up God bless u
Judith Mendonca, PAMBOOR/ BAHRAIN Tue, September-1-2015, 4:56
Beautiful poem Joy.Keep it up. Proud of you.
Wilson Mendonca, London Tue, September-1-2015, 4:06
Joy, you have the flair of writing. In todays world, konkani writers and poets are very few. Surely you can improve in the days to come and bring laurels to yourself and your family. All the best
Ronson Aranha, Dubai Mon, August-31-2015, 8:19
Good poems Joy. You are the budding Konkani poet and wish you all the very best. As Godwin, Moodubelle said please avoid grammatical mistakes and show it to someone who can correct these minor mistakes
Lucy Rodrigues, Moodubelle/Mumbai Sun, August-30-2015, 1:49
Really beautiful!! Thank you. All the best.
Godwin, Moodubelle Sun, August-30-2015, 12:27
Good job Joy. You are improving by the day. I have one suggestion to you. To avoid any grammatical mistakes, please ask someone who knows konkani well for correction in grammar.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Elwin ArcadeElwin Arcade

Main Rd, Moodubelle

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

Sunshine PrideSunshine Pride
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Syndicate Bank
Ryan International
Arso
Mandavi AcropolisMandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today