ಕವಿತಾ: ದೂಕ್ ಆನಿ ಫಾತೊರ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ, ಇಜಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚ್ಯಾ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಏಕ್ ಕವಿತಾವೋಳ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಸವೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತೆಚಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಬಾಂಯ್, ಆಬಾಚೆಂ ಘರ್, ವೊಳಿ ತಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಶೆತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಘುಂವ್ಡ್ಶಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರು - ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಫೆರ್ನಾಳ್. ವಳೂ ವಳೂ ವಾಳ್ ವಾಳ್ಯಾ - ತಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹೊ ಜಮೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಅಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ತಿನ್ಶಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ಲೊಲೊ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಆತಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಇಜಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಚೊ ತೋ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

 

 ************************************

 

ದೂಕ್ ಆನಿ ಫಾತೊರ್

 

ಗುಡ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್
ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್
ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ದೆಂವೊನ್
ಲೊಳೊನ್
ಪಡ್ಲೆಂ ಫಾತ್ರಾರ್

 

ಶಿರಾಂಧಾರಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್
ಆನಿ ಜಡ್‍ವಾರ‍್ಯಾಕ್
ಹಾಲಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಫಾತೊರ್
ದುಖಾ ಜಡಾಯ್ ಆನಿ ಖತ್ಕತೊ
ತಡ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಲ್ಲೊ...
ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲೊ ತುಟೊನ್
ಖಡ್ಪಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಲಕೊನ್
ಲೊಳೊನ್
ಗುಡ್ಯಾಮುಳಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ

 

ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್
ಆನಿ ಲೊಳ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಫಾತೊರ್
ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್
ಮುಳಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ
ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಳೂ ಜಾವ್ನ್
ಗುಡೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಚಲಿಯೆ ಯೆಣ್ಯಾಕ್...

 

ಚಲಿ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲಿ...
ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಿ
ದೂಕ್‍ಯ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ
ಫಾತ್ರಾವಯ್ಲೆಂ...

 

ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾ...
ಲೊಳೊನ್
ಮುಳಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ
ತೊ ಫಾತೊರ್
ಪರತ್ ಗುಡೊ ಕಸೊ ಚಡಾತ್?
ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಕ್
ಪರತ್ ಕಸೊ ಘಡ್ಸಾತ್?

 

ಫಾತೊರ್ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ
ದುಖಾಂ ಭಿತರ್
ದೊಳೆ ವಯ್ರ್...
ಗುಡ್ಯಾ ತುದ್ಯೆ ಕುಶಿನ್
ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಳಾಕುಶಿನ್...

 

ಧುವೆ ಕಾಜಾರಾಕ್
ರೀಣಾಚಾ ಜಡಾಯೆಂತ್
ನಳೆ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಬಾಪಯ್‍ಪರಿಂ!

 

 

 

  

 

 

Comments on this Article
Jocy, siddakatte Sun, December-29-2013, 12:15
hi kavita mhaka itli avadlya-gi, hya kavitek frame ghaln photo parim vonntir umkallavn ghevyam-xem boglam... mostu dhoschi apoorbhayechi kavita hi. thnx to andrew dattu :)
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Milarchim LharamMilarchim Lharam
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem