ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ..


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Sannu Monis

 

  

 ಕವಿತಾ  

 


ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ

 

 

ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ.. 

 

 

ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂ ಉದೆಲಿಂ...??

 

ಆಜ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೆಂ
ಅನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ?
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಆಸ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರ‍್ತೆರ್?

 

ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ತಿಂ..
ಎಕ್ ಆಂಜಾ ಪರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೈತಿಂ..
ತಾಕಾ, ತಾಣಿಂ_ಹಾಣಿಂ ನಾಡ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ!

 

ಬೊಟಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊತಿಯಾ ಪರಿಂ ವಿಂಚುನ್..
ಕಯ್ರಾ ಪರಿಂ ಬಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ..!
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ, ವರೆ-ವಿಂಗಡ್.. ಕಯ್ರಾ ಪಂಗಡ್..!

 

ಹೆಂ ದುಃಖ್ ಮ್ಹಜೆಂ-ತಾಚೆಂ, ಸುಖ್ ತಾಂಚೆಂ, ತಾಕಾ ರಡಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ?
ಮಾಗೊಂ ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್? ಪರಾತ್ ಎಕ್ ಉಟಾತ್ ರುದಾನ್..!
ಆನಿ ಉದೆತ್ ದುಃಖ್..! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪರಿಂ ಧರ‍್ತಿ ಭಿಜಯ್ತ್.. ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ ಜಾವ್ನ್..

 

 

 

  

 

 

Comments on this Article
Benet Navitha Moras, Mangalore, Kuwait Sun, May-12-2013, 4:01
Nice one!!
Lucy Rodrigues, Moodubelle/Mumbai Wed, March-13-2013, 8:49
Very nice. Thanx.
Philip Mudartha, Qatar Wed, March-13-2013, 6:06
:) nice
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem