ಉಡಾಸ್

ಸಾದೆ, ಗುಸ್ಪೊಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.  ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧರುಂಕ್ ಸತ್ರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಜ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್, ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಣೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟೆ

ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್

ಬಾತ್ತು, ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್...

GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Milarchim LharamMilarchim Lharam
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem