ಉಡಾಸ್

ಸಾದೆ, ಗುಸ್ಪೊಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.  ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧರುಂಕ್ ಸತ್ರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಜ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್, ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಣೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟೆ

ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್

ಬಾತ್ತು, ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್...

Elwin ArcadeElwin Arcade

Main Rd, Moodubelle

Maria Tours & Travels

Sunshine PrideSunshine Pride
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Souza Cashews
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Tourist & visit visas for UAEPalm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Ryan Internatio?nal
Arso
Mandavi AcropolisMandavi Acropolis
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Grace Ministries