ಉಡಾಸ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Godwin DSouza

 

  

 
ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ

 

ಉಡಾಸ್

(ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದುಖಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯೊ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನೈಂ. ತೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ಫಕತ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಅಮರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ/ಉರ‍್ತಲಿ ದೆಖುನ್)

 

ಆದಿಂ:

ಉಡಾಸ್ ತೆ ಆದ್ಲೆ...
ಮಾಸೂಮ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ಉಡಾಸ್...!
ಸವಾಲಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.
ಸಾದೆ, ಗುಸ್ಪೊಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.  ಮಾತ್ಯಾರ್ ಧರುಂಕ್ ಸತ್ರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಿಜ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್, ಘಾಲುಂಕ್ ವಾಣೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟೆ-ಫಾತೊರ್ ತೊಪ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.

 

ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಇಲಾರಾಮಾಚಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆನಿಂ ವೀಸ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಸಾಯ್ಬಾಕಡ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲೆ, ಘರಾ ಪೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೊ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ರಾಕ್ಚೆ, ವರ‍್ಸ್‍ಭರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖರ‍್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಸೆಜಾರ‍್ಚಾ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಗೋರಿ, ಜಿಬ್ಲಿ, ಪಿಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಜೂನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್.  ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಚಾಯೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.

 

 

 

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆದಾಳಾ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲೆ, ವಾಳ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಾಗ್ದಾಚಿ ದೋಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ, ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಯಾನ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ‍್ನ್, ಉದಾಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್, ಉಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಯಾನ್ ಜೊರಾನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ’ಫಟ್’ ಕರ‍್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.   ಉಡಾಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ನಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಳೆ ಉದ್ಕಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ‍್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ, ಗಾದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ’ಮಕ್ಕೆರಿ’ ದವರ‍್ನ್ ಕೊರ‍್ವೊ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಂಪ್ಯಾವಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಉಬಾರ್ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲೆ.

 

ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ರಜೆಂತ್, ಫಾತರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ ಜಡಯಿಲ್ಲೆ, ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬೆಣ್ಸಾಂ ಆನಿಂ ಕಂರ‍್ಟಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಕಾಚ್ಚೆ ಫಾಡಿಂತ್ ಬಿಯೊ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ, ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಪೊಣೊಸ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆ, ಪೊಟಾಂತ್ ಭರ‍್ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ತೊರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್.

 

 

ಸಕಯ್ಲಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಟಿಚಿರಿಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್, ಉಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚೆಂ ’ಹಿ ಆಲ್ವ್ಯೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಟ್ ಡೆ’ ಶಿಕೊನ್, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತಾಚೆ ಗುಡ್ದಾಮ್ ಖಾವ್ನ್, ಹಾಯ್‍ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ " ಏಣೊ? " ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಟಿಚರಿಚೆಂ "ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತೀನಿ" ಆಯ್ಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ.  ಹೆರಿ ಮಿನೇಜ್ ಪಾದ್ರಾಬಾಂಚ್ಯಾ ದೊತೊರ‍್ನಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲವ್ನ್ ಸುರ‍್ಯೆಲ್ ಬೆತಾನ್ ಕುಲ್ಯಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ವಚಾನಾ.

 

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಕ್ ಭಾತಾಕ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಧಗ್ ತಾಪ್‍ಲ್ಲೆ, ರಾದ್ಣಿಂತ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಗಿ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲ್ಲೆ, ಹಾಪೊಳ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಫೊಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಭೆ ರಾವೊನ್ ಹಾಪೊಳ್ ಲಾಟ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಗ್ಣಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಸಪಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ತಿ ಮಾತಿ ಜರಯಿಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಧೊಸ್ತಾತ್.

 

  

 

ಕೊಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ’ಫೊಳೆಂ’ ಮಾಡಯ್ತಾನಾ ಫೊಳ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ದೇಗ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನೆಜ್ ವಾವವ್ನ್, ಆಂವ್ಸರಾನ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನಾವ್ನ್, ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಕೇದ್ ಉರೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿ ಮಸ್ಕಿರೆ ಕೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ತರಿ ಕಶೆ?  ತಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾನಾ ದಂಬ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಉಸ್ಪವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ, ಕೊವ್ಡೆರ್ ಭಾತ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೆ, ತೊಡ್ಪ್ಯಾಂತ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾತ್ ಉಭಯಿಲ್ಲೆ, ಆಂಗ್ ಖೊರ‍್ಪುನ್ ಖೊರ‍್ಪುನ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ತುಪ್ಯಾಚೆ ಉಡಾಸ್...

 

ಮಾಂಯ್ನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ, ಹಳ್ದಿ ಖೊಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪಾತಳ್ಯೊ, ಕುಲ್ಟಾಚೊ ಕಾಟ್, ಸುಕ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಚೆಟ್ನಿ, ಭಿಕ್ಣಾಂ ಅನಿ ತಾಂದ್ಳಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ಕಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ಸರಾನಾ.  ಆಬಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ’ರಗ್ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್’, ’ಡೊನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ತಸಲ್ಯ್ಯೊ ಸಾಂಖಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಾಂಜೆರ್ ಶೆಕುಂಕ್ ’ಕೊಟರ್’ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಧೊಸ್ತಾ.

 

 

 

ಸೊಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕುಂಜಾರ್‌ಗಿರಿ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆಟಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಸೆಕ್ ಸಾತೆನಾಚಿ ಸಾಲಿಚೆಂ ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ, ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಜುಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್!  ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ, ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಸುತ್ ಭಾಂದುನ್ ಉಭಂವ್ಚೆಂ, ದೊನಿ ಹಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಧಾಂಪುನ್ ಧರ‍್ನ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳ್ಂವ್ಚೆಂ ಟೆಕ್ನಿಕಲರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾ.

 

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆ, ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಕುರ್ಪಾಣೊ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಶೆಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ, ರಾನಾಂತ್ಲಿ ಖೊಲಿ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ವೊಡಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆ ಉಡಾಸ್ ಕಶೆ ತರಿ ವಿಸರ‍್ತಿತ್?

 

ಅಚಾನಕ್ ಘರಾ ಕೊಣೀ ಸಯ್ರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಸರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ, ಫಾಡಿಂತ್ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಜೋಕಾಲಿ ಭಾಂದುನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಾಚೇರ್‌ಚ್ ಲೊಳ್‍ಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್0ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

 

ಉಡಾಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್ಚಾ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಚೆ, ಆವ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾರ‍್ಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ.  ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಶಿರ‍್ವಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಷ್ಣ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಳಿಂಗ್ ವಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸುನ್‍ಂಚ್ ಅಸ್ತಾತ್.

 

ಆನಿ ಆತಾಂ...
ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್‍ಟೊಪ್, ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ಸ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಪೇಸ್ ಬುಕ್...

 

 

 

  

 

 

Comments on this Article
Annie Colaco, Madanthyar (Mumbai) Wed, June-25-2014, 1:16
Very nice article. Today s children won t even know what it is. I used to do all this. Before going to school (8 km away by walking that too barefoot), fill water in the kitchen, put water in the Ghoto (cow shed), spread paddy in the fields and then pez ani lonchem kudko jevn thench buthi vorunki. During rainy season umbrellas used to break due to heavy breeze and father used to shout. Santani, Happala, solam, chinsare etc. we used to eat. Chennamunai to play with my grand mother while raining heavily. So many times I have fallen in the Aangan during rainy season. IN the fields konge vinche and thachem nisthem. Oh my God gone are the days will never come back. We have to only think and forget. I have even washed the bufalloes after koschem. In summer season we used to go in the forest climb the tree and there we used to study because at home we get disturbed !!!!
Joy, Belle Tue, March-26-2013, 2:30

super.... maka mosth kushi zali..... keep itup.....

NAVEEN MENDONCA, PAMBOOR(BAHRAIN) Mon, March-4-2013, 6:43
Childhood memories.....Beautifull article
Cynthia goveas, Sharjah Mon, March-4-2013, 2:26
Realy Good one Godwin, enjoyed reading it was realy sweet momries of our childwood great remembernce "but now i came to know how naughty you were" hope may god give you more talants to write more and more god bless you
Alphonse Mendonsa, Pangla/Abu Dhabi Sun, March-3-2013, 9:54
Thanks Godwin for this wonderful memories. yes those were the beautiful but simple days and we enjoyed them thoroughly, no tension, no worries, we played with what available, ate what we got and content with that. Beautiful narration. All the best..for more articles.
Michael Sequeira, Nairobi Sun, March-3-2013, 1:00
Childhood memories rekindled after reading the narrations in kannada script of konkani language.Lucky are those who have experienced such life with lots of physical exercise,lots of organic and rich food and lots of acrobatic with Laatt,swimming and many other games.Great Read!!!!
Victor Castelino, Boliye/Dubai Sun, March-3-2013, 9:43
A flash back on the life styles of people who lived some three decades or so ago, a life style which helped them to live to a very advanced age. Their best exercising machine was "latt" used to draw water to the fields. People had no blood pressure, cholesterol or diabetes. Thanks Godwin. Well written in a different genre.
Philip Mudartha, Qatar Sun, March-3-2013, 2:07
The pictures enhance the nostalgic feature which I earlier read in Suvaad. Godwin and I met in Dubai two months back. And we talked including about change. Change is inevitable. Nothing is permanent, Change is. Change makes us insecure. Then we find solace in waking down the memory lane for comfort and blissful feel. Such a human action is essential for a reset of our feelings about change, and to accept the reality of today, which will change tomorrow. This feature produced nostalgia in me, and motivated me to live the present and work for a better future.
Francis J. Saldanha, Moodubelle / Bahrain Sun, March-3-2013, 12:25
I truly enjoyed reading the article from Godwin Dsouza. Wonderful memories of yester years, for any young lad who has gone through that phase in their life (including myself!) but for the new generation it is going to be one-way traffic and that is modern gadgets! as the author rightly pointed out in this memorable (Udaas) article.
Ronald Sabi, Moodubelle Sat, March-2-2013, 11:59
Great memories Godwin! Keep it up. I enjoyed it!
Eugene D Souza, Moodubelle Sat, March-2-2013, 8:02
Good one Godwin, most of us had most of the nostalgic experiences that you have beautifully narrated.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem