ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

ಬೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ... ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಮೆಳಾತ್? ಆಜ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಶಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ... ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ಬೊಟಾಮಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ನಾ..! ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾ೦ನಿ ಆವಯ್‍ಚೆಂ ರಗಾತ್ ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ... ತರೀ ತೊ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಕಳೊ..! ಆವಯ್-ಅಜ್ಯೆ ಘರಾ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಮಾಕ್, ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ... ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ದು:ಖಾಂ ಗಳೊ೦ಕ್ ನಾ೦ತ್, ಬಗಾರ್ ಹಾಸೊಚ್ಚ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್..! ಅನಿ ತೆ ಮಾಜ್ವೊ೦ಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ... ಲಿಕ್ಣೆ ರುಪಾರ್ ಝರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಅನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ವಾ..... ಆಜ್ ಬೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ ಜಾಲಾ!!!

ಬೊಟಾಮ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಳಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ...! ಆಜ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ೦ ಭೊವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ! ಜಾಂವ್... ಮ್ಹೊಜೊ ತೊ ಗಾಂವ್ ಭಾವ್! ಪುಣ್.. ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ಎಕ್ ಆಪೂರ್ವ್ ತಾಲೆಂತ್! ಆಮೊಲಿಕ್!! ವಿಡಾಂಬನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಬಗಾಲ್ ನಾಂ! ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರೀ... ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಂತ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯತಾ ಝಳ್ಕಾಯ್ತಾ! ತಾಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬೊಗ್ಸುನಾ!! ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬರೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಬಗಾಲ್ ಯೆನಾ೦ ಜಾಂವ್ದಿ!  ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾನಿಂ ತಾಚಿಂ ವಿಡಂಬನಾ೦ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!! ವಿಡಂಬನಾ೦ಚೊ ಬುಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ! ಕವಿ ತೊ! ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತೊ!  ಬೊಟಾಮ್ ತೊ....!!

ಆಜ್ "ಸುಟ್‍ಕೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್" ವಿಡಾಂಬನಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಬೊಟಾಮಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ವಿಡಂಬನಾ೦ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಅನಿ ಬೊಳಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾ೦ತ್ ಫ಼ಾಮಾದ್ ಕರು೦ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ೦. ಲೇಕನ್ ವಾಚುನ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಲೇಕಕಾಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿನಂತಿ!

:ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ. 

*********************

ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್


- ಭೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ.

ಬಾತ್ತು, ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಬಾತ್ತು ಚಾರ್ ಲಾಖ್, ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತಾನಾ ಬ್ರಶ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾತ್ತುಕ್ ಕಿತೆಂರೇ ಬಾತ್ತೋ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಾಬಾಕ್ ಲೊಟ್ರಿ ಪುಣಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಯೆರೆ? ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

ಲೊಟ್ರಿಗಿ ಮಾತ್ತಿ! ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಭೊಟಾಮಾ, ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊನಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸದಾಂಯಿ ಚಾರ್ ಸುಣಿಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಕುಕುರ್ (ನಾಯಿಮರಿ) ದಿಷ್ಟಿತ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಬಾತ್ತುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಫೆಂಡ್ ಗಂಜಿಬರಾಕಾಚೆರ್ ಗಳ್ಳೊ.

ಚಾರ್ ಪೆಟೆ ಆನಿ ದೋಗ್ ಕುಕುರ್? ಕಿತೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಪುಣಿ ಕರ‍್ತಾಲೊಯ್‌ರೆ? ಕುಂಟಾ ಪಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಗಿಜ್ನೆಸ್ ನಾರೇ ಕುಂಟಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಭರುಂಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಕೊ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚೆಂ ಲೋನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಬಾತ್ತುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ!

ರಡಾನಾಕಾ ಭಾವಾ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಭರ‍್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಟೆನ್ಶನ್ ರಿಚ್ಚಾ ಬಾತ್ತುಕ್ ಭುಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ನಾಕಾರೇ ರಿಚ್ಚಾ... ತುಂವೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಘೊಳ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜ್‌ರೆ? ಖಂಯ್ ತುಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಪುಣಿ ನಾಮೂ? ಗಾಂವಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್, ಪಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊವಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಘೊಳಾಜೆ, ಸಾಟ್ ಉತ್ರಾತಚ್ ಘೊವಾಕ್ ಘರ್ ರಾಕ್ಚಿ ವಾಚ್‌ಮೆನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಟ್ ಮಾರಿಜೆ ತರ್... ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಾಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಧುವ್ ಜಾಂವಯ್ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪಡ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮಾಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೆಬರಿ! ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಟ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರೀ ರೆತಿರೆಕ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಕ್, ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಬಿಗ್‌ಬಜಾರಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಬಾತ್ತುಚಿ ಲದಿನ್ ಲಾಂಬ್ಲಿ.

ಏ ಬಾತ್ತೋ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್‌ರೆ. ರಿಚ್ಚಾ, ಬಾತ್ತುಚೆರ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಲೊ.

ಏಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಫ್ರೀ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಜ್ ದಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್‌ರೆ; ಹಾಂವ್ ಜೆರಾಲ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ರಿಚ್ಚಾ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆರೆ? ಆಯ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವೀಸಾಕ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ಲೆಂ ಲೋನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಬಯ್ಲ್ ಸುಣ್ಯಾ ಸವಾಯೆರ್ ವಿಕುನ್ ಕಶೆ ಪುಣಿ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಜಮಯ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಲೋನ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ವಿಕುನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ಬಾತ್ತು ಚೈನಿಚಿ ದರ್ದ್‌ಬರಿ ಕಹಾನಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ತರ್ ಆತಾಂ ಕಾತ್ತುಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಚೈನ್ ನಾಂಗಿ?

ರೊಕಿ, ಬಾತ್ತುಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ಟಿವಿ೯ ರಿಪೊರ್ಟರಾಬರಿ!

ಭಾವಾ ರೊಕಿ, ಕಾತ್ತುಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಚೇಯ್ನ್ ಆಸಾರೆ... ಪುಣ್ ನಕ್ಲಿ. ಬಾತ್ತು ಸುಲೆಮಾನಿ ಚಾಯೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಬಾತ್ತೋ, ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಭರ‍್ನ್ ಹಾಂಗಾಂ ಆಯ್ಲಾಂರೇ. ಮ್ಹಜಿಯಿ ಕಾಣಿ ತುಜೆಬರಿಚ್ ಟೆನ್ಶನ್ ರಿಚ್ಚಾ ಬಾತ್ತುಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಭುಜಯ್ತಾಲೊ.

ನ್ಹಯ್‌ರೇ ಬಾತ್ತೊ, ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ಭರ‍್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ... ರಿಚ್ಚಾನ್ ಬಾತ್ತುಕ್ ನವಿ ಐಡಿಯಾ ದಿಲಿ.

ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಅಭೀ ಕಾಮ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಕರ್ ಬಾತ್ತು ಗರಮ್ ಜಾಲೊ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಸೊ ಆಸಾರೆ ಬಾತ್ತೊ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ತು ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಕುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಲಿ.

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮೊರೊನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ತುಮಿ ಸಾಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮಾರ್ನೆಮಿಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್? ಬಾತ್ತು ಮಕ್ಕರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಮರ‍್ಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನ್ಹಯೆರೇ ಬಾತ್ತೊ, ತಶೆಂ ಸಾಕಾಳಿಂ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ರಾತಿಂ ಪಿಡ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಬಾತ್ತುಕ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿರೇ ವಿತ್ತೊ, ತುಮ್ಚಿ ಜೊಡಿ ಆದರ್ಶ್ ದಂಪತಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾರೇ. ಬಾತ್ತು ವಿತ್ತುಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಯ್ ಬಾತ್ತೊ, ಸಾರಾ ದಿನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಲೇನೇ ಕಾ ನಹೀ, ಟೆನ್ಶನ್ ದೇನೇ ಕಾ ಹೊನ್ನಾವರ‍್ಚೆಂ ಹೆಲೆನ್ ಬಾತ್ತುಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರೊಸಾಳ್ ಪೊಣೊಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ!

ಓಯ್ ಹೆಲೆನ್‌ಬಾಯ್, ಹಮ್‌ಕೋ ತುಮ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಮತ್ ದೋ. ಹಮಾರಾ ಬಡಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಗಾಂವ್ ಮೈ ಹೈ ಬಾತ್ತು ಹೆಲೆನಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಾವಾ ಬಾತ್ತೊ, ತುಂ ಅಶೆಂಯಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಜೆತಾಯ್‌ರೆ? ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಯೆತಾನಾ ಲಜ್ ಆನಿ ಪೇಜ್ ಜೊರ್ದಾನ್ ಏರ್‌ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಹೆಲೆನ್ ಚಾಪ್ಪಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಾಯೆಂತ್ ಬುಡಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಭೊಕಾಯ್ತಾಯ್‌ಗೋ ಹೆಲೆನಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಯಲಲಿತಾಬರಿ ಜಾಲಾಂಯ್ ಆನಿಕಿಯಿ ಮೊಟೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಘೊವಾನ್ ನವೆಂ ದಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡಾತ್ ಕುಂಟಾ ಪಾಂಚಾ ಹೆಲೆನಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಲ್ಕಾಂಕ್ ಬಸ್‌ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ!

ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ, ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನವೀನಾಚಿ ಕೂಡಾಭಿತರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಲಿ.

ನೈಂಟಿ ನವೀನ್ ಕೀ ಜೈ ರೂಮಾಂತ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ನವೀನಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ನೈಂಟಿ ಗಿಂಯ್ಟಿ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ಲಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಏಕ್ ರೆತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊರೊ ಬಂಧ್. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಧರ‍್ಲಾ.

ತಾಕಾಯೀ ರೆತಿರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಆತಾಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂರೇ ಆಸ್ಟಿನಾ, ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಜಯ್‌ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವಾಳಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾಬಾನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಲೊ. ನೈಂಟಿ ನವೀನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಬರಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಗುಡ್ ಜೋಕ್‌ಯಾ!! ರೊಕಿ ನವೀನಾಕ್ ಫುಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಸೆಂಟ್ಟಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕೊಣಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕುಸ್ಲಾಂ? ಪಾದ್ರಿ ಜೊನಿನ್ ಡಯಾಲೋಗ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.

ಮೊಡೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯ್ ಕುಸೊಂಕ್‌ನಾಂರೇ ಪಾದ್ರಿಬಾಬಾ...ಆಮಿ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ರೊಕಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

ರೆಶ್ಮಾ, ಸೆಲಿನ್, ಆಶಾ, ಅನಿತಾ, ಆನಿ ಬೊಂಬಿಲ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬೋಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನೈಂಟಿ ನವೀನ್, ಪಾಂಚಾ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಾ, ಆಮಿಂಯಿ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ.

ಆಸ್ಟಿನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾತ್‌ರೆ? ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೇಲೆದಾಂರಿನ ಆಚಾರಿ ರೇಶ್ಮಾ ಆಸ್ಟಿನಾಚೊ ಮೆಂದು ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಬಾಯೆ ರೇಶ್ಮಾ, ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂಗೋ. ತಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್, ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾ ಆಸ್ಟಿನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಧುವೆಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಯೆತಾಂಗೋ ಬಾಯಾಂನೋ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ. ನವೆಂ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆನಿ ಟಾಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಗೆವ್ನ್ ಬಾತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾಬರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ.

ಖಂಯ್‌ರೇ ಬಾತ್ತೊ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್? ಫಿನಾಯ್ಲ್ ವಿಕುಂಕ್‌ಗೀ, ಅಗರ್‌ಬತ್ತಿ ವಿಕುಂಕ್? ಹಾಂವೆಂ ಬಾತ್ತುಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

ತುಕಾ ಕಳಿತ್‌ನಾಂಗಿ ಭೊಟಾಮಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಸುನಿಲಾನ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ಧಾ ವರಾಂಚೆರ್ ತೇಲ್ ಅವೀವ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಂಯ್. ಪದಾಂ ಫೊಕಣಾಂ, ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಪಿಡ್ಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಸುನಿಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಸ್ಪೊಟ್ ಪ್ರೈಜ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾವ್ಡೊ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ‍್ತಾಲೊ.

ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ, ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಸುನಿಲ್ ಆಸಾ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್. ಆಜ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ನ್ಹಯ್‌ರೆ ಕತ್ತ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಅಗೋಸ್ತ್ ೧೫; ದೆಕುನ್ ತೇಲ್ ಅವೀವ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆಸಾ, ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾತ್ತುಕ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

ರಶ್ಮಿ & ಕಂಪೆನಿ, ಪಾಂಚಾ & ಪಂಗಡ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ತರ್ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ವಿತ್ತು ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾತ್ತು ಸುಟ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸುಟ್ಲೊ.

 

Comments on this Article
joy martis, belle Mon, March-30-2015, 2:14
Dear bellevision, bhotamachi dusri vidamban upload kara
Benedict Noronha, Udupi Sun, June-5-2011, 11:28
Konkani writing by Botam is very interesting. But Jokes msut not hurt others. All jokes involvng personal names are not jokes according to me. Nick names or fictitious names, must be said so. Botam is writing well Kudos to him with the above key.
prima, Moodubelle Sat, February-5-2011, 10:08
Very nice article.......
Alphons, UJIRE/ISRAEL Mon, November-8-2010, 5:35
mogcha botama tuja vidamban vachon israelatholo porra thrnate gara asath mathare thuka raktha ok
savitha, belthangady Thu, July-15-2010, 6:05
Bhotaam ha ha ha ha.........bari bore zale vasun kusi zali .......tuja muklya vidabanak all the best........
Ivan Pereira, Israel Wed, July-14-2010, 12:55
Mogacha botama tuje vidamban vachon pot born hasonk laglo thuven Israelache bavanchi kani boree boreylyay. anikee borin vidambana publish zavndi mun magtha Dev Bore Korun
bijoy, moodubelle Thu, June-17-2010, 1:19
Bhotaam very good article. best of luck to your next article.
ASHOK DIAS, BYNDOOR Thu, June-10-2010, 1:29
HI BHOTAAM VERY GOOD . WONDERFUL ARTICLE I AM PROUD OF YOU
Valerian Dsouza, Dubai Thu, June-10-2010, 7:43
Dev boren korun tuka Bhotaam, hason hason puro zalen.
Anita, Mumbai Wed, June-9-2010, 11:56
Bhotaam, very humorous. As Sannu s introduction says you have no dearth of topics. Keep writing. wishing you all the best.
Richard Martis, Moodubelle Wed, June-9-2010, 6:08
Very nice article Bhotaam. You are the shining star of Moodubelle. Fantastic humor, keep writing.
Vijay Dsouza, Moodubelle Tue, June-8-2010, 12:21
Bhotaam, beautiful article. You haven t lost your sense of humor after reaching Israel. All best dear. Looking forward to read many more on this website. Sannu Boliye s introduction is terrific. You both have solid command over the language.
lawrence, vamadapadav Tue, June-8-2010, 11:22
long live bellevision
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem