ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ: ಪಾಸ್ಖಾ೦ಚಿ ರಾತ್, ಸ್ವೀಟಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್!

ಕುರ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್, ಹಾಂವ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚಾ ‘ಕಲಿನಾ’ ಸ್ಟೊಪಾಚೆರ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಮುಖಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ! ‘ಆಜ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ತಡವ್ ಜಾತಾ’ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಫುರ್ಪುರ‍್ಲೊಂ

ಪರ‍್ನೆಂ ತಳೆಂ

ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹೊಂವಾ ಮುಸಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ‍್ಚೊ, ಫಾತ್ರಾಂಚೆ ರಾಶಿರ್ ಚಡೊನ್,

"ನತಾಲಾಂಚೆ ನವಾಲ್"

ಆಜ್ ತಾರೀಕ್ 24 ದಸೆಂಬರಾಚಿ, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನತಲಾಂ, ಓ ನತಾಲಾಂ, ಅಯ್ಕೊಂನಾಂಗೊ ತುಕಾ.

ಸೊಭಿನಾಮಿ

ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್  ಏಕ್ ಲೇಕ್ ವೊತ್ತಾಲೊ.. ಕಠೀಣ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ.., ಝಡ್ ವಾರೆಂ. ನಂಯ್ ಭರೊನ್ ಬೊಯ್ಲಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಚಡಲ್ಲೆಂ..! ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್ ತಶೆಂ

ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ನವೆಂಬರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜೋತ್ಸವ, ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಿತಾತ್ ತರ್,

ಕಾಣಿ ಆಶಿ ಸುಣ್ಯಾಚಿ

ಟಣಕ್...ಟಣಕ್ಕ್! ಟಣಕ್..ಟಣಕ್ಕ್... ಟ್ಟಂ...ಗ್ಗ್...ರ್ರ್!!! ನರ್ಸಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಬುಡೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಬಕ್ಕರಾನ್ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸೆಜಾರಿ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆಚೊ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ..

ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ

ಅಳೆರೇ ರೊನಿ... ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊರೆಂ ಚೆಡುಂ ತಲಾಸ್ ಕನ್ ದೀರೆ’ ಲೊನಾ ಮೌಶೆನ್ ಫೊನಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂನಾ

GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem