"ನತಾಲಾಂಚೆ ನವಾಲ್"


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     http://www.bellevision.com/index.php?action=konkani_all%26type=32" title="Click to share this post on Twitter"> Twitter     |     Print

 

"ನತಾಲಾಂಚೆ ನವಾಲ್" 

 


 ವೀನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಬೂರ್

 

ಆಜ್ ತಾರೀಕ್ 24 ದಸೆಂಬರಾಚಿ, ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. 

 

ನತಲಾಂ, ಓ ನತಾಲಾಂ, ಅಯ್ಕೊಂನಾಂಗೊ ತುಕಾ. ಕೈಂ ತಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಡಮು ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನತಾಲಾಂಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಲಿ ಬಾಯೆ  ಅಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜುಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುಸಿತ್ತ್ ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿ ಮೊದ್ಲ ಸಾಲಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ರಾಗೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಮೆಚೆ ವದನ್ ಪೊಳೊನ್ ಬಾರಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಬಾಯೆ ಎಕ್ ಘಡಿ ಮೆಡಮೆ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಧರ್ಯ್ ಘೆತ್ಲೆ.

 

 "ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ವರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ. ಅನಿಕಿ ಘರ್ ಜಾಡ್ನ್ ಪುಸುಂಕ್  ನಾಂಯಿ ಸಕಾಳಿಂ ತಾವ್ನ್ ಅಜುನ್‍ಯೀ ತುಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಅಸಾಯಿ. ಗಂಭಿರಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚಿ".

 

 ಬಾಯೆ ಹಾಂವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಅನಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಘರ್ ಜಾಡ್ನ್ ನಿತಾಳ್ ಕರ್ಚಾರ್ ಅಸುಲ್ಲಿ ಬಾಯೆ ಮಾಗಿರ್ ರಾತಿಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಮೆಣಾಚಾ ಮಾಸಾಕ್ ವೊಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಅಸಾನೆಂಗಿ , ಬಾಯೆ ಮಾಕಾಯೀ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪೊನ್ ವೊರ್ತಾಯಿಮು; ಪಾಲ್ಯಾಂ ಕಶೆಂಯಿ ಮೊಜೊ ಜಲ್ಮ ದಿವಸ್ ಮಕ ಕಂಡಿತಿ ಅಪೊನ್ ವೊರ್ ಬಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಡ್ಸೊನ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ರಾಗನ್ ಅಸುಲ್ಲೆಂ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯಿ "ಜಲ್ಮದೀಸ್,ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೊ? ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗಷ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಉಷ್ಟ್ಯಾಚೊ ಬೊಸಿ ದುತಾಲ್ಯಾ, ತುಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಚಾ ಕಾಮಾಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಅಪೊಂವ್ಕ್‍ನಾಂಗೊ. ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಲ್ಮೊನ್ ನತಾಲ್ ಮಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ. ಕಾಮ್ ಚೊರ್ ಕಂಚೆ , ಅಮ್ಚೆ ಘರ್ಚೆ ಉರುಲ್ಲೆ ಕಾಮು ಪೂರಾ ರಾತಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್  ಪಾಲ್ಯಾ ಪಾಂತರ್ ಸೆಜರ್ಚೆ ಸೆಲ್ಲಿ ಮೊಜಾ ಇಸ್ಟಿಣಿಗೆರ್ ರಾಂದುಕ್ ಆನಿಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕರುಂಕು ತುಕಾ ದಾಡ್ತ ಮ್ಹೊಣ’

 

 "ನಾಂ ಬಾಯೆ ಮಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಮಕಾ ಬೂದ್ ಕಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಾತಿಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಕಳೊವ್ನ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಮಕಾ ವೊಸೊಂಕ್ ಸೊಡ್."

 

 ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಾಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. "ಅತಾಂ ಬಿತೆರ್ ವೆತಾಯ್ಗಿನಾಂ ಮೊಣ್ ಬಿತೆರ್ ಲೊಟ್ಲೆ. ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ತುಂವೆ ಪಾಲ್ಯ ಸೆಲ್ಲಿಗೆರ್ ವೆಚೆಂಯಿ ನಾಕ, ಮೀಸಾಕೀ ವೆಚೆನಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ನಾಕ. ಪಾಲ್ಯಾ ತಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ತಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ ,ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಸಾತ್ ವರಚಾ ಬಸ್ಸರ್ ತುಕ ಗಾಂವಕ್ ವೊಸೊಂಕ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಆನಿಂ ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾ ರಾಂವ್ಚೆ ನಾಕ, ಆನಿಂ ಮೊಜ ಮುಕಾರ್ ತುಜೆ ಮುಸ್ಕಾರ್ ದಾಕಾಯ್ನಾಕಾ." ಅರಾಬಾಯಿ ದಿತಾಲಿ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯಿ.

 

ಬಾವ್ಲೆ ದುಬ್ಳೆ ನತಾಲ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಕುಜ್ನಾ ತಿಸಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಬಿತೆರ್ ಎಕ ಕೊಣ್ಶ ಚಿಂತುನ್ ಬೊಸ್ಲೆಂ. "ಇತ್ಲೆ ಮಿನತ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ? ಪಾಲ್ಯಾ ತಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಾಮುಯಿ ನಾಂ. ಪಾಲ್ಯಾಂಚ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮೊಜೆ ದೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಪಾಗ್‍ಯಿ ದಿತಾಗಿ ನಾಂಗಿ" ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬೂಡ್ಲೆ ನಾತಾಲ್. ವಯ್ ನತಲಾಚೊ ಗಾಂವು ಸಾಗರ. ದುಬ್ಳೆ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊಲ್ಲೆಂ. ಅವೊಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾನ್ 15 ವರ್ಸಾ ಬೊರ್ತಾನಾ ಅಯಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ದಾಡುಲ್ಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾವ್ನ್ ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ಕಾಮು ಕರ್ತಲೆಂ. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚೊ ಗೊವ್ ಗಲ್ಪಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ.

 


ಅಲಿಸ್ ಬಾಯಿ ಗಾವಾಂತ್ ಸಾಮಾಜ್ ಸೆವಕಿ, ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತಿ ಮುಖಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಣಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರಾ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕ್ಷಿಣ್. ಆಜ್ ತಿಕಾ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೊಸುಂಕ್ ಅಸುಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಜ್ನಾ ತಾವ್ನ್ ತೊಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕಲ್ ಪಡೊನ್ ಪುಡ್ಸೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಲೊ. ತಿ ಕುಜ್ನಾಕ್ ದಾವೊನ್ ಅಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಲಾಗ್ಗಿ ನತಾಲ್ ಅಸುಲ್ಲೆ.." ಪುಟೆಲೆಂ ಗೊಡನ್, ದಿಸಾಂ ದಿಸಿ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಮೊಡ್ನ್ ಗಾಲ್ತಾಯಿ. ತುಕ ಅಸ್ಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ 500 ರುಪಯಿ ತರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಯಿ. ತುಕ ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಾಗ್‍ಯೀ ನಾಂ." ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನತಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ." ಬಾಯೆ ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ವೊಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಡ್ಲೆ.". ನಾಂ ತೆ ತುವೆಂಚ್ ಗಾಲ್ಯಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಡ್ಕಿರೊ ವಾಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಂ. ತುಕ ತಕ್ಲಿ ಸಮ ನಾ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಯಾ ಪರಿ ತುಕ ಬಾಸ್ಸಾರ್ ಪಾಲ್ಯಾ ಪಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಖಾಲಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತ. ಆನಿಂ ಕಾಲೆಂ ತುಕ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೊಚಾಜೆ. ಘರಾ ತಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಮೆಟ್ ಕಡ್ಶಿ ತರ್ ಕಳತ್ ಕಬೊರ್ ರಬಸಾನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಬೊಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಣ್ ತಾಲೆಂ ಗಾಲ್ನ್ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯಿ ದರ್ವಟಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಅಪ್ಲೆ ವರಾಂಡಾರ್ ಅಸುಲ್ಲೆ ಹೊಂಡ ಅಕ್ಟಿವಾಚೆರ್ ಇಗರ್ಜಿ ಕುಶಿಕ್ ಚಮ್ಕಾಲಿ.

 

 ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಆನಿಂ ನಿಸ್ಟುರ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ದುಖ್ಲೆಲೆಂ ನತಾಲ್ ಆಪೆಂ ಕೊಟೆ ನಸಿಬು ಚಿಂತುನ್ ರಡೊನ್ ಬೊಸೆ.್ಲ ದುಬ್ಳಾಕ್‍ಯಿ ಭೊಗ್ಣಾ ಆಸಾತ್ . ತಾಂಕಾಯಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಮೊಳ್ಳಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಸೊದುಂಕ್ ಉರ್ಟಲೆಂ.ತರಿ ಜವಾಬ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸಲ್ವಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದರ್ಯ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚಿ ಅಶಾ ಪರತ್ ತಾಚೆ ತೈಂ ಕಿರ್ಲಲಿಂ.

 

 ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆಚಿ ನಿಷ್ಟುರ್ ಉತ್ರಾಂ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ವದನ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪಾಪಿ ಅಶಾ ಜಿರೊನ್ ವೆತಾಲಿ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ದುಖ್ ತಡ್ವುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಸಲ್ವಲೆಂ ಆನಿಂ ಲಾನ್ ಬುಗ್ರ್ಯಾ ಪರಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ನತಾಲಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ತೈಂಸರ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಜ್ ರಾತಿ ಜಿವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದರ್ಯ ದಿತಾಲೊ ಆನಿಂ ತಾಚೆ ಕೊಶೆಡ್ಡೆಕ್ ಜಾಗಾಯ್ತಲೊ." ಉಟ್ ನತಾಲಾ ದರ್ಯ್ ಘೆ ತುಂ ಮಕ ಪೊಳೊಂಕ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಯೆ. ತುಂ ಮಜಾಲಾಗ್ಗಿ ಮಾಗ್. ತುಂವೆ ಮಾಗುಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವು ತುಕಾ ದಿತಾಲೊ."

 

 ನತಾಲಾನ್ ಧರ್ಯ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಲ್ಟರ್ ಉಟ್ಲೆ. ಗಳುಲ್ಲಿ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆನ್ ಕಿಳ್ ತಾಲೆ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್  ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಅಸುಲ್ಲೆಂ. ಕುಶಿಕ್ ಅಸ್ಚ ಜನೆಲಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಗೆಲೆ.

 

ಜನೆಲ್ ಅರ್ಶಾಚೆ ತಿಸಿನ್ ಇಸಿನ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಲ್ಟಾರ್ ಉಡ್ಲೆ. ಸುಣ್ಯಾನ್ ಬೊಂಕ್ಚೊ, ಕಿಡಿಯನ್ ರಡ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಲೊ. ಹಲ್ಟರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊಸ್ತ್ ನೆಕೆತ್ರಂ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ತೇಗ್ ರಾಯಚೆ ತೀನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂಯಿ ಪಳೆಲಿ. ಚಂದ್ರಮಾಚೆ ಚಂದ್ನೆಯಿ ಹಲ್ಟರ್ ಅಸುಲ್ಲಿ. ತಾಚ ಘರಾ ತಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಏಕ್ ಮೈಲಾಚಿ ವಾಟ್. ನತಾಲ್ ಹಲ್ಟಾರ್ ಕುಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿತರ್ಲೆ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖರ್ ಚಮ್ಕಲೆಂ.

 

 ನತಾಲ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಪಾವ್ತನಾ ನತಾಲಾಂಚಿ ಕಂತಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಇಗರ್ಜಿಚ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಚೆರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಾಚಾ ದಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೆಲೊ. ತೈಂ ಸರ್ ದಿಂಬಿ ಗಾಲ್ನ್ ಜೊಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕಡೆ ಮೊಸ್ತ್ ಮಾಗ್ಲೆ ತಾಣೆ. "ಪಾಲ್ಯಾ ತಾವ್ನ್ ಮಕಾ ತುಂಚ್ ರಾಕ್. ಪಾಲ್ಯಾ ತಾವ್ನ್ ಮಕ ಕಾಮ್ ನಾ ಪೊಟಾಕೀ ನಾಂ. ಕಿತೆಂ ತರಿ ಬೊರಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮೊಣ್ ಜೆಜುಲಾಗ್ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಹಲ್ಟರ್ ಇಗರ್ಜಿ ಬಿತೆರ್ ವೊಸೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಣ್ಸಾ ಬೊಸ್ಲೆ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಸೊದ್ತಾಲಿ. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕ ದಿಸ್ಲಿನಾಂ.

 

 ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ದರ್ಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾಂ ಅಲಿಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ನತಾಲಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂಗ ಅಯ್ಲೆಂ. ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೆ ಮುಖಾಮಳ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ತೈಂ ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಣೆ ಸೈರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಕಂಚಾಕೀ ನತಾಲಾನ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚಾ ಪೊಯ್ಲೆಂ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ತಾಕ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಅಕೆರಿಚೆ ಕಂತಾರ್ ಯೆಯಾ ನಮಾಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಯೆಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರಿಯಾಂ..............ದನ್ಯ ಹೆಂ ಕಂತಾರ್ ಸುರು ಜಾತಾನ ಇಗರ್ಜಿ ತಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್  ಪಡ್ಲೆ ಆನಿಂ ಮೆಡಮ್ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆನ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ ಸರ ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿ ಮೆಟಾ ಕಾಡ್ಲಿ. ನತಾಲ್ ಸಾದಾರ್ನ್ ಅಧ್ರ್ಯ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಕ್ಕಡೊ ಉತರ್ನ್ ಕುಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನ ತ್ಯಾ ಕುಮೆರಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಸ್ತೊ ಅಸುಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ದಡಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅವ್ಗಡಚೊ ಅವಜ್ ಅಯ್ಕಲೊ. ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾವ್ಲೆಂ ನತಾಲ್ ಪಳೆತಾ ತರ್ ಎಕಾ ಕುಯಶಿಕ್ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯಿ ಪೊಡೊನ್ ಪಿಂರ್ಗತಾಲಿ. ತಿಚ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಲಾಗುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ವೊಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿಂ ಮೊತ್ ಸುಕುಲ್ಲಿ ತರ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುಶಿರ್ ಜಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಶಿರ್ ಹೊಂಡ ಅಕ್ಟಿವ ಚೆಂಚುನ್ ಅದುರೆ
ಪೊಡುಲ್ಲೆಂ.

 

 ಅಜ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್. ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ದೊಳೆ ಉಗಾಡ್ಲೆ. ಮೊತಿರ್ ಅಯ್ಲಿ ತಿ. ಹಾಂವು ಕೈಂ ಅಸಾ?  ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಹಾಂಗ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿಂ? ಹಲ್ಟರ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಾಂದುಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಡೆಜೆರ್ ಗೆಲೊ. ಕುಶಿಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಕೆರ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಪಳೆತಲೊ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಅಯ್ಲೊ ತಿಚಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ತಿಕಾ ವೊಳ್ಕತಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಲಿಸ್ ಬಾಯೆ ತುಕ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಣೆ ಹಾಂಗಾ ಅಪೊನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಕಶಿ ಹಾಂಗ ಪಾವ್ಲಿಯಿ ಮೊಳ್ಳೆಂ ಸಾವಲ್ ತುಕ ದೊಸ್ತಾ ಅಸ್ತಲೆನೆಯಿ? ವಯ್ ಮೊಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ನಾರ್ ತಿಣೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿಂ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲಿ "ವಯ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ಹಾಂವು ಕಾಲ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಮೊಜೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾಗಾಚಾ ಪೊರ್ಸಾನ್ ಹೊಂಡ ಅಕ್ಟಿವಾ ವೆಗಾನ್ ದಾಂವ್ಡಯ್ತಾಲಿ ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವು ನೆಣಾ.___!

 

 ಮಾಗಿರ್ಚಿ ಹಾಂವು ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ " ಮಾಗಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆ ಮುಖರ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಚಾ ರಾಶಿಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ತುಂ ಪೊಡ್ಲಿಯಿ. ಪೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ರಬಸಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಗ್ತಚೊ ಸ್ರಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ." ತರ್ ಮಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆ ಹಾಡ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರಾಬ.........? ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೆ ಮೊವಳಾಯೆಚೆ ಸವಾಲ್.

 

 ದಾಕ್ತೆರ್ ಸುಡಾಳ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಅಳೆ ಹಾಂಗ ಅಸಾ ಪಳೆ ತುಜೆ ಗರ್ಚೆ ಕಾಮಾಚೆ ಚೆಡು ನತಾಲಾನ್ ತುಕ ಹಾಂಗ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈಂ ತಿಚೆ ರಗತ್ ತುಕಾ ದೀವ್ನ್ ತುಕಾ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ. ಎಕದವೆಳಾ 5 ಯಾ ದಾ ಮಿನಿಟಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ತುಂ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸ್ತಿನಾಯಿ.

 

ಅಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಬೊರೊನ್ ಅಯ್ಲೊ. ನತಲ್, ನತಾಲಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೆ. ನತಾಲಾಚೆ ಹಾತ್ ತಿಣೆ ಧರ್ಲೆ. ತುಜೆ ರಗತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಕಾ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂಗೀ. ನತಾಲಾ ಆಜ್ ತಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜಾ ಗರ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ಪುತಾ . ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಧು. ತುಜೆ ರಗತ್ ಮಜಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ವೊಳ್ತಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಸ್ಟಿಲ್ಯಾರೀ ದುಖೆಲ್ಯಾರೀ ತುವೆಂ ಮೊಜೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿಯಿ. ತುಂವೆ ಆನಿ ಅಮ್ಚಾತ್ತ್ ಘರಾ ರಾವಜೆ. ತುಕ ಕೆದಳಾಯಿ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾಂ. ನತಾಲಾನ್ ತಿಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆನಿ ಕಾನ್ ಪುಸ್ಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೆಂ " ಬಾಯೆ ತುಂ ಕಂಚಕೀ ಬೊರಿ ಜಾ ತೆಂ ಮೊಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆಮ ತೆ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ; ಬಾಯೆ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತುಕ ಕೆದಳಾಯಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಿನಾಂ................ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಸೊಂತೊಸಚಿ ಕಿರ್ಣ ಉದೆಲಿಂ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪಳೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾಂಕ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಲೊ. ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್ ನತಾಲಾಚೆರ್ ಕ್ರೀದಸ್ತಾ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ವಾಂಚೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆನಿಂ ತುಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬೊರಿ ಜಾ. ಬೊರೆಂ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ.............................ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪೊಡ್ಲೆಂ......................!

Comments on this Article
cynthia latha d souza, abudhabi. Fri, January-11-2013, 5:04
Nice story, Naveen.keep going.
Mark lobo, Moodu belle Wed, January-2-2013, 10:04

You are Very good multy Talented I Proud of you. My best Wishes and love  & blessings Always with uyou. Keep it up!!

Mark Lobo, Moodu Belle Dubai Wed, January-2-2013, 11:39
You R A Very Good Talented As a best friend I Proud of U My best Wishes Love blessings Always With U Keep it Up God bless
Prakash Alva, Moodubelle/Pangala Tue, January-1-2013, 12:08
Nice one Naveen...keep writing...
Latha, Padubelle/Salalah Mon, December-31-2012, 9:10
good one,meaningful,keep writing
Janet Dalmeida, moodubelle dubai Sun, December-30-2012, 11:08
Proud of you my loving Bro...Keep it up..lovely story....keep writing...God bless
maxim alva, padubelle Fri, December-28-2012, 5:50
Naveen realy its a nice story.you ve an extra ordinary talant with you.keep going on god bless you.
Vishal Savita Noronha, Pamboor / Bangalore Thu, December-27-2012, 3:11
Nice Story..Keep writing
Baptist Sequeira, Belle Thu, December-27-2012, 1:18
Dear Naveen very nice article. You are a great poet, writer and stage actor. Keep writing.
Edward Menezes, Bantakal/Bahrain Wed, December-26-2012, 1:31
Naveen Mendonca,A talented writer.He has written plenty of short stories skits.He s also a good actor.I just wanna wish him all the best we may get to read some more stories soon.Good Luck Naveen.
joy lobo, Moodubelle, bangalore Wed, December-26-2012, 10:26
nice story.
Avil Dalmeida, Moodubelle/ Dubai Wed, December-26-2012, 5:44
Nice Story...Its a reality in the society...Keep writing...
rajesh, udupi/sala;lah Mon, December-24-2012, 1:38
NICE STORY
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem