ಕಾಣಿ ಆಶಿ ಸುಣ್ಯಾಚಿ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

ಟಣಕ್...ಟಣಕ್ಕ್! ಟಣಕ್..ಟಣಕ್ಕ್... ಟ್ಟಂ...ಗ್ಗ್...ರ್ರ್!!! ನರ್ಸಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಬುಡೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಬಕ್ಕರಾನ್ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸೆಜಾರಿ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆಚೊ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ನರ್ಸಣ್ಣಚೆಂ ಜೋಳ್ಗೆ ಪಳೆವ್ನ್ ನೊನ್‌ಸ್ಟೊಪ್ ಘೊಂಕ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಾಯ್ದಾ ಮಗಾ, ಪೋಪನಾ...ಇಜ್ಜನಾ? ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ಯಾರಗಾನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ವಿಂಚ್ಲಿ.
ಇರ‍್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಪಾಪ ಅದು ನಾಯಿಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಒಂದು ನಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಉಪಕಾರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ್ರೇ? ನರ್ಸಣ್ಣ ಕಾನೆಶ್ಮಾರಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿಬರಿ ವಿಚಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್‌ಗುಂಡಿ ಪಿಕ್ನಿಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಾ? ಹಾಂವೆಂ ರಾಗಾನ್ ನರ್ಸಣ್ಣಕ್ ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಂಭಕರ್ಣಚೆ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಓಹ್ಹೋ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಣೊನ್ ನರ್ಸಣ್ಣಕ್ ನವ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಬರಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.
ಕೋಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊಗೆ ತೊ? ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ತುಂ ವಚ್‌ರೇ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್, ತೊ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಾಗ್ಲಿ.
ನರ್ಸಣ್ಣ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಬರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ-ಚಲಾಕಿ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ಉದಕ್ ಪುಣಿ ದವರಿಜೆಗಿ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಏನೂ ಹೆದರ‍್ಬೇಡಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 93 ವರ್ಸ ಬದುಕುವ ಯೋಗವಿದೆ ನರ್ಸಣ್ಣಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಕಬಾಟಾಂತ್ಲಿಂ ನವಿಂಚ್ ಚಾರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ನರ್ಸಣ್ಣಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿ.
ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ, ಸಂತೋಷ ಉಂಡು! ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ನರ್ಸಣ್ಣ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ತಾಕಾ ಗೇಟಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.
ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತುಕಾ ಪೋಪಿಕಾಲ್‌ಗೇ, ನ್ಹಯ್ ಪೋಯ್ರ್ ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಮಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ನಪ್ಪುನಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಸಾಂತೆಚಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂಯ್; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಂತಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನರ್ಸಣ್ಣಕ್ ನವಿಂಚ್ ಚಾರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂಯ್. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗೆ ನಾ? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಪುರ್ಪುರ‍್ಲೊಂ.
ತುಕಾ ಕಾಲ್‌ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೆಂ ಕಳಿತ್‌ಸಾರೆ? ತೊ ಬರೊ ನರ್ಸಣ್ಣ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಯೇನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಯಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ೯೩ ವರ‍್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪಳೆ ಹಾಂವ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆತಾಂ ಘಟ್ಟ್‌ನಾಯೆರೇ. ತುಂ ಪಳೆಯಿತ್ತ್ ರಾವ್‌ರೇ, ತಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸತ್ ಜಾತಾಗಿ ನಾ ಪಳೆ. ತಾಕಾ ಕಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ನಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಖಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾರೆ? ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆಂ ಅಜ್ಜಿಪುರಾಣ ಮುಗ್ದೊಂಚೆಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಪಡ್ಚಾ ಜಾಲೆಂ! ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ಸಯ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಖಂಯ್ಚಿ ೯೩ ವರ‍್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ತಾ ಕಂಯ್ ನಾತ್‌ಸುನ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.
ಅಳೆ, ಅಳೆ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾಕೀ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಶಿರಾಪ್ ದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್... ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆ ಗಾಲ್ ಬಿಂಡ್ಡಾಬರಿಂ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ.
ಖಂಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಡಿಕೋಲ್ಡ್‌ಗೀ? ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್? ನಾತ್‌ಸುನ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ತ್ಯಾ ನರ್ಸಣ್ಣನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್‌ಮುಂಗೇ? ತೊ ಕಿತೆಂ ದೇವ್‌ಗೆ ತುಂ ೯೩ ವರ‍್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್? ತುಂ ೯೩ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ೧೦೦ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಿಯೆ. ತುಜೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಗಡ್ದ್ ಕರ‍್ಯಾಂ, ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ, ರಾತಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಪರಬುಕ್ ಪೋಕಾಲ ನಾಟಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಖೆಳವ್ಯಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.
ನಾಕಾ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ, ಜುವ್ಲೆವ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ೯೦ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಕರಾ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್‌ಯಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾ.
ತಶೆಂ ತರ್ ತುಂಯಿ ಸಚಿನಾಬರಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರಿನಾಂಯ್, ನರ್ವಸ್ ನೈಂಟಿರ್ ವಿಕೆಟ್ ದಿತಾಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಆಸ್ಪೆತ್ರೆಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಐಪಿ‌ಎಲ್ ಟೀಮ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಚೆ ಬಿಬಿಸಿ ಟೀಮ್ (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬೇವ್‌ಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ‍್ಸ್) ಐಪಿ‌ಎಲ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.  ತುಂವೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕೀ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಶಿರಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಬರಿಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
ತುಕಾ ಬೇಲೆ ದಾಂತಿನ ಆಚಾರಿಕ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮೇಚ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ‍್ತಾ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಎಮ್‌ಎಲ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ಲಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೆಂಚ್ ಐಪಿ‌ಎಲ್, ಬಿಪಿ‌ಎಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಟ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶೆಂ ತುಜೆಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಸೆಟ್ಟಾಚೆ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ರಾಗಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಕೊಟ್ಟು ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ಲಿ.
ನರ್ಸಣ್ಣ ಯೇವ್ನ್ ಭರ‍್ತಿ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಪಾನ್ವಾತಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಘರಾ ಮುಕ್ಲೆ ಕಶಿ ಆಂಬೆ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ವಿಕುಂಕ್ ಕಟರ ಕೈನೆಟಿಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯೆಚೊ ಭಾಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಟೊಮಿ ಆಡ್ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೊ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಡಬಾಲ್ಲ! ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಕಣ್ಯೆಕ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೊಮ್ತೊಂಚ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಂ. ಟೊಮಿನ್ ಕೈಂ...ಕೈಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಸೀನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಶನಿ ಆಂಬ್ಯಾರುಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವೀಜಾಕ್ ಚಾರ್ ಲಾಖ್ ಯೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಬೆ ವಿಕ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.
ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕಂಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಪೆಟೊ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೆಕುಂದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾ ಪಂದಾ ಪಡ್ತೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರಾಂನಿ ಉದಕ್, ಐಸ್ ಆನಿ ಶರ್ಬತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಸೈರ್‌ಭೈರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ವಚೊಂಕ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ವೀಜಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೆಂ ಹಾಡ್ ನಿಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹಾಡಾಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಸರ್ಜನಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೋಟ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ.
ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಉಂಟು, ಕೈ! ಕೈ! ದು:ಖಿನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಂರ‍್ಗಾಲೊಂ.
ಏನೂ ಹೆದರ‍್ಬೇಡಿ ಈಗ ಒರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬರ‍್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನರ‍್ಸಾಂ ಬರಾಬರ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಸುಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ‍್ಸಾಂಕ್ ಮುದಿಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡಾಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಸರಳ್ ನೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ನೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲುಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೩ ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚ್ಹಾ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆಯ ಮಾಸದ ಕಡಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ನಾಯಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದೆಯಾ? ದಾಕ್ತೆರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಬರಿ ಖುಶಾಲಿ.
ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನನಗನಿಸುತ್ತೇ ಅದು ಟಿ.ಟಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಗುಜರಿ ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.
ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು? ಎಕ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ನರ‍್ಸ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ತಪ್ಪು ರಾಂಪನದ್ದು ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗಾನ್ ಸಂಕಟ್.
ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಓಹ್ಹೊ! ಖಂಡಿತ ವಾರ ಕೈಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ.  ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್?
ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನನಗೆ ಇಜ್ರಾಯೆಲಿನ ವೀಜಾ ಬಂದಿದೆ.
ಯಾವಾಗ?
ಒಂದು ವಾರವಾಯ್ತು.
ವೀಜಾಕ್ಕೆ ೩ ತಿಂಗಳು ಅವಧಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ವೀಜಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?
ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ
ಆಯ್ಯೋ! ದಾಕ್ತೆರ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಗುಂವಳ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಆತಾಂ ನರ‍್ಸಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ.
ಸ್ಪೆಶಲ್ ಆಗಬಗುದಾ? ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ಬೇಡಮ್ಮಾ. ಮೊದಲೇ ಕಂಗಾಲು ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಮಿಸ್ಪೆಶಲ್ ಸಾಕು.
ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ನರ‍್ಸಾಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಶಿಕ್ಚಿಂ ನರ‍್ಸಾಂ ಅಶೆಂ ಆಟ್-ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂ ಹಾತಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಸೊಧ್ತಾಲಿಂ, ಸುವಿಯೊ ತೊಪುಂಕ್.
ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ! ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಗೀ ಆಂಬೆ? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಂ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್‌ಗಿ ಪುತಾ? ಖಂಯ್ ಪಡ್ಲೊಯ್? ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್ ಆಬಾ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಔಟ್‌ಸ್ಟೇಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ನರ‍್ಸಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೂಖ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಲೆಂ ಕಾಳೆಂಚ್ ನರ‍್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಕೇರಳಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಚೇಚಿ ಪೇರ್ ಎಂಡೆ? ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ಪೇರ್ ನಂದಿನಿ. ಹಾಂವ್ ಆಲಿಸ್‌ರೇ. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಮಿಂಗೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಂಗೆಲಾಮಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.
ಓ..ಹ್ಹೋ.. ತುಂ ಗೋ, ತುಂ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಬದ್ಲಿತಾಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ?
ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತಶೆಂಚ್‌ರೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನ ಆಮ್ಚೆಂ... ಆಲಿಸ್ ತಾಚಿ ದರ್ದ್‌ಬರಿ ಕಹಾನಿ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ.
ಆಬ್ಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಣಿಕೆಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಾರ್ಕು, ಮೊಂತು, ಫ್ರೀಮಾ, ಮರೀನಾ ಆನಿ ಮನೀಶಾ, ಆಪ್ಪಲಾಂ, ಮುಸುಂಬಿ, ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಕ್, ಬ್ರೆಡ್ಡ್ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿಗೊಬೊರ್ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿಣ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ತುವಾಲೊ ಆನಿ ಬರ್ಮುಡಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ವೆಚೆಬರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಒಕ್ತಾಂಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ.
ಮೊಂತುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಧುವ್ ಪಣಂದೆ ಪದ್ರಾಡ್! ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಆಬಾ ತುಜಿ ಧುವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವ್ಲೆಂ?
ಆನಿ ಧಾಂವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತೆಲೆಂ? ತೊ ಮೊಂತು ಆಸಾ ಪಳೆ ಆನಿ ಖಂಚೆಂ ನವೆಂ ಇನ್ಶೂರ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿಯೆಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿ.
ಆಬಾ, ಆತಾಂ ಇನ್ಶೂರ್-ಗಿನ್ಶೂರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಣೆಂ ಘರಾ-ಘರಾಂನಿ ವಚೊನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೊ ಗೂ ಘಡ್ಡಾಂವ್ಚೊ? ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆನಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಪೆಟೆ ಪೊಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲಾಂ. ಓಟ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಬರಿಂ ಪಾರ್ಟಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ. ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಆಬಾ. ತುಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬರೊ ಜಾ ಮೊಂತು ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
ಅಂಕಲ್, ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾಗಿ? ಮನೀಶಾ ಶೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.
ವ್ಹಯ್‌ಗೋ. ಪೆಟೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಐ.ಸಿ.ಯು.ಂತ್ ಆಸಾ. ಒ+ ರಗತ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ದಿತಾಯ್‌ಗಿ?
ಅಂಕಲ್, ಮ್ಹಜೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಫ್ ಎ+. ಮಾಮ್ಮಿಚೆಂ ಒ+ ಹಾಂವ್ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮನೀಶಾಚಿ ಪೆದಾಮ್ ಜಾಪ್.
ಪಿಶ್ಯಾ! ವೊಗೆತ್ತ್ ರಾವ್ತಾಯ್ಗೊ ನಾ. ತುಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್‌ಗಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್? ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದಾಟ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊಗೋ ಮರೀನಾ ಧುವೆಕ್ ಬೂಧ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಒಪರೇಶನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ೬ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಯಿ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನಿ ೩ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾತಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂಚಿ ವೀಜಾ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಏಜೆಂಟಾನ್ ಕೋರ‍್ಸಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಗುಳುಂ ಕರುಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಆಶ್ರಮಾಚಿ ನಕ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಬೆಸ್ಸಿಂತ್ ಕಳೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಯೆಟುನ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.
ಪಳೆಯಾ ನಶೀಬ್. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನರ್ಸಣ್ಣನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿಯಿ ವೀಜಾ ರದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ.
ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಸೆಜಾರಿ ಬಿಜ್ಜಾಮೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ಟೊಮಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಿಜ್ಜಾಮೆಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂತ್ ಹಾಡಿಜೆಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ಕೊಂತ್ ನಾಕಾರೇ ಪುತಾ, ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂತಾಂ ನಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಖಿಳಿಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಕೊಂತಾಂತ್ ತೇರ‍್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್ ಆಸಾ? ಬಿಜ್ಜಾಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್, ಹಾಡ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸೈಜಿರ್ ಏಕ್ ಸೂಟ್, ಚಾರ್ ಸೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ತೊಪಿ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್‌ಗೆ? ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್‌ರೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೊಮಿಕ್ ಬಿಜ್ಜಾಮೆಚಿ ಜಾಪ್.
ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಟೊಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಗೆ?
ನಾ...ರೇ... ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸುಣ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್  ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಕಂಯ್. ಹರ್ ವರ‍್ಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ದಿವಸ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರ‍್ಸುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲಾ. ಸುಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿವಸಾಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಂಯ್. ಆಮ್ಚೊ ಟೊಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ತಾ ಪಳೆ. ತುಂ ಉಡಾಸಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಜ್ಜಾಮೆನ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟ್ ಕೆಲೊ.
ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಸುಣ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆಲಿ. ಜಾಂವ್ದಿ. ಹಾಂವ್ ಮನಾಂತ್ ಖುಶ್ ಜಾಲೊಂ.
ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ನೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಬ್ಯಾಗಾಂ ಉಸ್ತುಂಚ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬಿಜ್ಜಾಮೆಚೊ ಟೊಮಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಲೆಂವಿಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ! ಪಳೆಲೆಂಯ್ಗಿ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಪುಣಿ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ, ತುಜ್ಯಾಕೀ ತೊ ಟೊಮಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.
ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಪಳೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಉಲಯ್ಲೆಂ.
ಆಬ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಉದೆಲೊ. ಹೊಲಾಭಿತರ್ ಸುಣಿಂಚ್ ಸುಣಿಂ. ಮನ್ಶಾಂ ಉಣಿಂ. ಅಲ್ಶೇಶಿಯನ್, ಪಾಮಾರಿನ್, ಡೊಬರ್‌ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಪೈಡರ್‌ಮಾನ್, ಕಾಟ್ ಆನಿ ಕೊಕ್‌ಟೈಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಬಿರ್ದ್. ಸುಣ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಚೆಂಡು ಸೊದ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ, ಫುಟ್‌ಬೊಲ್, ರೇಸ್, ಸೊಭಾಯೆ ಸ್ಪರ್ದೊ, ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಸು ಕರ‍್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಟೊಮಿಕ್ ಸಬಾರ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್. ಬಿಜ್ಜಾಮಿ ಧರ್ಣಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯಿ ಖೆಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಖೆಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ!
ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಬುದ್ವಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಸುಣ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಚೆರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಸುಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್. ಖಂಚೆಂ ಸುಣೆಂ ಧಾಂವಾನಾ ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್.
ಥೊಡಿಂ ಸುಣಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ದಾಂವ್ಲಿ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಟೊಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಧೈರಾನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕೊಣ್ ಟೊಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಟೊಮಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಎಮ್ ಸಿ.
ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಟೊಮಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಟೊಮಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಚಾರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಚೆರ್ ಚಡಯ್ಲೊ.
ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರ್ ಟೊಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪುಸು ಪುಸು ಕರ‍್ತೆಚ್ ಟೊಮಿ ಪಿಡ್ಚೋ! ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್. ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತುಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ಟೊಮಿ ಧಾಂವ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ಪಾಯ್ಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾಂ
ಭಿಕ್ಣೆಶ್ಯಾ! ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯೆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಟೊಮಿನ್ ಕಶೆಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ? ನೊನ್‌ಸೆನ್ಸ್! ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಟ್ರೆ.. ಟ್ರಿ... ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಾ.. ಜಾಯ್‌ರೇ.. ಹಜಾರ್ ದಿತಾಯ್ಗಿ ನಾ? ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ದೂರ್ ದಿತಾಂ ಪಳೆ. ಪಿಡ್ಕ್‌ಪೀಟರ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.
ದಿತಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ ದಿತಾಂ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್, ತುಂವೆಂ ಟೊಮಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್? ತೊ ಹ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರೀ ಧಾಂವ್ಲೊ?
ಘುಟ್ ಮಾತ್ತಿ! ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ - ಪುತಾ ಟೊಮಿ, ಆತಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಆಸಾ... ರಾವ್ತಾಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಪೆಟೊ ಜೆವಾಣ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.
ಪಿಡ್ಕ್ ಪೀಟರ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಹೊಸ ಜೀವನ ಬಾರಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

Comments on this Article
maxon, moodubelle Sun, July-25-2010, 12:09
gud one
santhosh saldanha, shirthady Sun, July-18-2010, 2:08
i liked your real story. good carry on writing.
Richard Saldanha, Shirthady/Israel Thu, July-15-2010, 7:30
Hi Bhotam,Very good article,nice comedy punches made intersting reading. Keep it up. God bless you.
Lawrence, Vamadapadav Israel Wed, July-14-2010, 7:41
athee uttham, good luck Prakash Alva. (Bhotam)looking more infuture
Ivan Saldanha, Mumbai Wed, July-14-2010, 6:35
I liked the story, good humor. thanks bhotaam for this lovely vidamban.
Vijay Dsouza, Moodubelle Wed, July-14-2010, 1:22
Bhotaam ........ super, liked it very much
Victor Castelino, Moodubelle/Dubai Tue, July-13-2010, 6:01
Bhottam brought back my childhood memories. Narsannas used to visit houses and tell certain things like Paul the octopus. Some believed them and some did not. Every year a certain "narsanna" used to visit our house and show a certain place to my dad where he said there was strong water current and if and when we intended to dig a well we should do it on that spot! To my disbelief, when we did dig a well on that spot we found a powerful water source. Bottam, you are telling a story which I do not consider as a fiction but history. Whatever you said is hilariously true! Keep it up.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem