ಬಿಜೆಪಿಚೊ ನವೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್.... ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ...


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ

ಸಂಸಾರ್... ಕೊಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಪಳಯ್ಲಾ, ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ...?! ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಪಳೆಯ್ಲಾ ತರೀ ತಿ ನದರ್, ತಿ ದೀಷ್ಟ್.  ಜಾಂವ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ರಾಜಾಕೀಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್....., ಪುಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಅನಿ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ...! ಆನಿ ತೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಜೊಯ್ ಕಸ್ತಲೀನೊ, ಬೊಳಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ದಾಕ್ಷೆವ್ಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ! ತಾಚಿ ತಿ ಶಾತಿ...!! ಲೇಕನಾ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಷೇಸ್ ಆನುಭವ್ ನಾ ತರ್‍ಈ.. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಘೆತ್ಲಾ!!! ಮುಂಬಯ್ತ್ ಸಾಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಾನಾಂನಿ ತಾಚೊ ಆನುಭವ್. ಆಜ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನ್-ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಆನುಭವಾಕ್ ಫುಲೊಂಕ್ ಅನಿ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ, ಅಸಲೊ ಎಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಬೊಳಿಯೆಂತ್!  ಜೊಯ್, ತುಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ-ಮ್ಹನಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್..! ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತುಜಿಂ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಾದೊಸ್ ಕರ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ...!

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ... ಲೇಕಕಾಚೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಳ್ಕಾಲಾಂ ಪಳೆಯಾ! ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಚ್ಯಾ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಪದ್ವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಜ್-ನಿತಿಚೊ ವಾದ್ ನಾ ತರೀ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ನೈಂ...! ಸಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಕ್‍ಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ! ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ವೋಳ್... ಶೆವೊಟ್... ಅನಿ ನಿಯಾಳ್...! ಮುಕ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ... ಫುಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಪುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ... ವಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಫಾನಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ!  ಜೊಯ್ ಹಾಂತುನ್ ಜಿಕ್ಲಾ! ತಾಚಿ ತಿ ಶಾತಿ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ, ರಾಜಾಕಿಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಅನುಭವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂತ್ ಜಳ್ಕಾತಾ..! ಯುವ ಮುಖೆಲಿ ಆಜ್ ಲೇಕಕ್ ಜಾಲಾ...!  

 

ಲೇಕನ್... ಬಿಜೆಪಿಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆ. ಏಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಲೇಕಕ್.. ಜೊಯ್ ಕಸ್ತಲೀನೊ, ಬೊಳಿಯೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುರುಬ ಜಾತಿಚೊ ಕೆ. ಏಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಮ್ಹಜಾ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕಾನೇಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ ಕಸೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾನಾ... ಸವಾಲಾಂ ರಾಶಿರ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉದೆತಾತ್....

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಸದಾನಂದ ಗಾವ್ಡಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಸಭಾರ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್... ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ, ಅರ್‍ಅಗ ಜ್ನಾನೇಂದ್ರ, ಪ್ರಹ್ಲಾಃದ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಮುಖ್..! ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ್ ಅನಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ರಾಜಾಕೀಯ್ ಬಳ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೆಚ್ಚ್ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಗಾದ್ಯೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಸೊಭ್ತಾತ್...! ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಂ ಭಾಯ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯೆರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್.  ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಮಕ್ರಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ... ತಾಕಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಅಖಂಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!!

ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ.  ಒಕ್ಕಲಿಗಾಂಕ್ ದೇವೆಗೌಡ ಆನಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾನಾಂತ್!  ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಒಕ್ಕಲಿಗಾಂಚೊ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಡಿಏಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾ.  ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಒಕ್ಕಲಿಗಾಂಚೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪುಡಾರಿ ಆಸಾತ್, ತರೀ.. ತೆ ಕಾಂಯ್ ದೇವೆಗೌಡ ಅನಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ.. ರೇವಣ್ಣಾಕ್‍ಯಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಅಸ್ಚೆ ನೈಂ!!  ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಅನಿ ಆರಗ ಜ್ನಾನೇಂದ್ರ ಅಸಲ್ಯಾ ಒಕ್ಕಲಿಗ ವರ್ಗಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಗಾಲ್ನ್, ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಅನಿ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ನ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ!  ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಂಚೆ ಪರತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕುರುಬಿ ಸಮುದಾಯ್.  ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅನಿ ಲಿಂಗಾಯುತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ ಕುರುಬಿ ಜಾತಿಚಿ ಸಮಾಜ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಆಸಾ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕುರುಬಾಂಚೆ  ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಅಸಾತ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬರೊ ಮುಖೆಲಿ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್!! ಆನಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾ ಭಿತರ್‍‍ಚ್ ಸಭಾರ್ ವಿರೋಧಿ ಆಸಾತ್!!  ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಧಿರಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಮುಕೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ.  ಜರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್‍ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್, ಸ್ವಪಣ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಲೆಂ.  ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚಿ ಸಮುದಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ತಲಿ.  ಆಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ!  ಕುರುಬಿ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತರ್‍‍ಯ್ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆಂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ.   ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಯುಡಿಯಾರಪ್ಪಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಹಾಲಾತ್ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ.  ಅಶಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರುನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಯ್ಲಾ!!

ವಯ್ಲೆಂ ಜಾತಿವಾರ್ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ತರ್, ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ತೀನ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಲೊಚನ್ ದುಸ್ರಿಚ್... ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್.  ಎಕ್ ಯುಡಿಯರಪ್ಪಚೊ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಸಾಂಸದ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಚೊ ಪಂಗಡ್. ಯಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ತರ್, ಆನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಬಳಾಧಿಕ್.  ಹೆ ಮುಕಾರ್ ಬರೆ ಅಸಾತ್ ತರೀ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ತಾತ್.  ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ತಶೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.  ಯುಡಿಯಾರಪ್ಪಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ಮಿತ್ರ್. ಸುಮಾರ್ 25 ವರ್ಸಾಂದಿ ಯಡ್ಡಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಶಿಮೊಗಾ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ.  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ದೋಗ್‍ಯಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತೆಲೆ. ತಾಚ್ಯೆ ಮಧೆಗಾತ್ ಯಡಿಯರಪ್ಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ತರ್‍ಕಾರಿ ಘೆತಾಲೊ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ತರ್‍ಕಾರಿಚೆಂ ಬೆಗಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೀಟಿರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾ ಯಡ್ಡಿಕ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶಿಮೊಗಾ ಬಸ್ಟೆಂಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ! ಆಶಿ ತಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್.

ಆತಾಂ ಕಾಲ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೀಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಜ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ನಿರ್ಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಕ್ ಸೊಸಾನಾಂ ಜಾಲಾಂ.  ಹೆಂ ಸಾಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ವಿವಿದ್ ರಿತಿನ್ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ.  ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಜೂನಾಂತ್ ಯಡ್ಡಿ ವಿರೋಧ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಾಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನಿಂ ಕಶೆಂಯ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಆಸಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯಡಿಯರಪ್ಪ ಕಸೊ ಒಪ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್... ಎಕಾ ಮಾರಾನ್ ದೋನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ! ಪಯ್ಲೆಂ.. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕರಂದಾಯ್ ಚುಕಲ್ಲಿ ನಾಂ, ತಾಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲೊ.. ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ.  ದುಸ್ರೆಂ.. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಾಚೆಂ ಪುನರ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ, ಜರ್ ತರ್ ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಚೆ ಶಾಸಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪದ್ವಿ ಮೆಳಾನಾ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಡ್ಡಿ ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತೆಲೆ, ಹೆಂ ವಿಪ್ರೀತಾಕ್ ಪಾವತ್ ತರ್ ಯಡ್ಡಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಹಾಲ್ತಲೆಂ.  ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ವಿರೋಧಿ ಆನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಸಾತ್ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ ಗತ್ ಜಾತಲಿ.  ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಜಾಕೀಯ್ ಥರಾನ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಯಡ್ಡಿಚಿ!!  ಹೆಂ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಯಡ್ಡಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಲಿ ಸಂಪಿ ವಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪ...!  ಜರ್ ತರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತ್ ತರ್ ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಗಾಲ್ಯೆತ್!  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಂತ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾಕಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಡ್ ಆಪಾಯ್‍ಕಾರಿ ನೈಂ.  ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಹದ್ದಾರ್ ದವರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಯಡಿಯರಪ್ಪಚಿ! ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ದುಸ್ರೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಚ್ಚಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್...! ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಯಡಿಯರಪ್ಪಕ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರೋಧಿ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಕಾಂಯ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಂ.  ಹಾಂಗಾ ಯಡಿಯರಪ್ಪಚೆಂಚ್ಚ್ ರಾಜ್!  ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಯಡ್ಡಿನ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲವ್ದಾರಾಂಕ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಇಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಯಡ್ಡಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಆನಂತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೊ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾಚಿ ಆಶಾ ಆಜೂನ್ ಜಿವಿ ಅಸಾ!  ಮುಕಾರ್ ಯಡ್ಡಿ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಶಾಸಕಾಂಚಿ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉದೆತ್ ತರ್, ಅನಿ ತಾಣೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡಾತ್ ತರ್, ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಪರ್ಯಾಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಲಿ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ!  ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತೆಲೆ!  ಕಶೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭಿನ್ನಮತೀಯ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಕುರುಬ ಜಾತಿಚೆಯ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆ.  ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ನೈಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾನಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ರಾಜಾಕೀಯ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಟವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾಚಿ, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಮಿನತ್ ಘೆವ್ನ್ ಯಡ್ದಿಕ್ ವಿವಿಧ್ ರೀತಿನ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್‍ಇಂ ಕೆಲಾಂ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿಸ್ರೊ ಜಾವ್ನಸಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಹೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೊ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಒಪ್ಲಾ ಮ್ಹಳಾರ್.. ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್. ಇಂಧನ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಸಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪವರ್ ಕಟ್, ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ವಿಂ ಸದಾನೀಂತ್ ಕರ್ಕರೆ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆನಾಂತ್.  ತಾಚ್ಯೆ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಡಿಯರಪ್ಪಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಪುತಾಂಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ನಾಕ್ ರಿಗಂವ್ಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಕೇವಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಚಡ್ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್.  ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ, ತೊ ಆತಾಂ ಮೆಳ್ಳಾ! ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಡ್ಡಿಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್‍ಯೆತ್, ಮುಕಾರ್ ಯಡ್ಡಿ ವಿರೋಧ್ ಘೊಟಾಳೊ ಉಬ್ಜೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಯೇತ್ ತರ್ ಯಡ್ಡಿ ಆನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚೆಂ.   ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ಲಾ.

ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಂ-ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಚಿಂತುನ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾಗೀ ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ...! ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.

 

Comments on this Article
prince, podikambla/dubai Fri, March-12-2010, 12:35
Good and imfomative article on present political issues.Joy,you have a great future ahead.keep writing....!
jads, moodubelle/qatar Fri, March-12-2010, 5:02
joy your analys about the karnattaka is very good as per my knowladge your article is very informative i hope you will write more articals on these type of sitivations
Ronald Sabi, Udupi Thu, March-11-2010, 6:26
Joy Castelino, Good analysis of political situation. I must appreciate your deep political knowledge.
Eugene DSouza, Moodubelle Wed, March-10-2010, 10:55
Dear Joy, you have a good grasp of the political situation in Karnataka and your analysis is quite interesting. Expecting many more such articles with insight from you.
Joy, Moodubelle Wed, March-10-2010, 2:37
Really good beginning Joy. Your experience in political issues shows in this article. Looking forward to see more articles, specially on social issues in this column from you. Keep it up...!
jeevan, karkala Wed, March-10-2010, 12:30
good one joy! keep it up!
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem