ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್...! ಆರ್‍ಯಾಳ್ ಕುಳಿಯೆಚಿ ಗಿರ್‍ಏಸ್ತ್ ಭಾಸ್...! ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್...! ಪುಣ್ ಭಾಸ್ ಅನಿ ಭಾಶೆಚೊ ವಾದ್, ಸೆವಾ ಅನಿ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್, ಕಲಾ ಅನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಅನಿ ಜಾನಪದ್ ವಾಂಟೆ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಜೀವಿ ದವರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ...! ಮ್ಹಜೊಯ್ ತಾಂತುನ್ ಪಾಂಟಿಂಬೊ ಆಸಾ...! ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಕಶಿ ಆವನಾತೆಚ್ಯಾ ವಾಟೇರ್ ಆಸಾ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಇತ್ಲಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ಕಶಿ? ಹಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕಸ್ಲಿ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉದೆಲಿ ತರೀ ಕಶಿ? ಸವಾಲಾಂ ಆನೇಕ್....! ಜಾವಾಬ್....?! ತರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಶಿರಾನಿಂ ವಾಳ್ತಾ..., ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ವಸಾಂತ್ ಸೆವ್ತಾ...! ಆಸಲೊ ಎಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಆಪಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಬರೊನ್, ಲೋಕಾ ಸಮೋರ್ ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ನಾಂ ಕರ್ಚೊ, ಮ್ಹಜೊ ಆಪ್ತ್ - ಆಮಿಗ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂತ್, ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ "ಲಿಪೋನ್ ದರ್ವಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ"!! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚಿ ಉಂಚಾಯ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ!! ಆಜ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸಾನಾಕ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಚೆಫೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ...!! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್! ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಯಾಂ...! ಆನುಭವ್ ತಾಚೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ!!! ಭಾಶೆ ಸವೆಂ ಆಮಿಂಯ್ ಗಿರ್‍ಏಸ್ತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ!!!!

- ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್

 
ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿ೦ಟೊ, ದುಬಾಯ್

"ಸರಸ್ವತಿ  ನ್ಹಂಯಿಚ್ಯಾ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಗೊರಾಚಾ ಗೊಪಾಂತ್" ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭ್ಹಾಸ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾನಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಾ (ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ !!!) ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್.  ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್, ಜಿವಿತಾ-ಪರ್ವತ್ ಚಡ್ಚೆಂ. ಏಕ್ ಸವಾಲ್,  ಮಾಂಯ್ಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಶಿತ್ ದೀತ್‍ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಗುಡೊ ಮೊಡಿನಾ ಥರ್ ಚರವ್ ಮೆಳಾತ್ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ತಡಿರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾನ್‍ಗೀ ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಏಕ್ ರೂಕ್, ಬಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿರ್ಲೊನ್, ಸಂಶಿ ಜಾವ್ನ್, ವಾಡೊನ್, ತ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಿಂಚ್ ಪಾಳಾ, ತೆಂಚ್ ಭಿಂ, ತೆಂಚ್ ಸೈಂಬ್. "ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರೂ ಬಿಡದು" - ಅಶಿ ವಾಳ್ತಾ ಕಾಂದ್ಡಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ. ಸೈಂಬಾಚೊ ಗೂಣ್, ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಊಣ್, ತಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರಿತ್ ತರಿ ಕೋಣ್ !!!

ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾಯ್ ತರೀ, ಆವಯ್ಚೊಚ್ಚ್ ತೊ ಮಾನಾಯ್.

ಕುಜ್ನೆರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೊಣ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಇಜ್ನೆರಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಲ್ವಂತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲಿ  ತಿ, ಆಜ್ ಕಲಾವಂತಾಂಚಿ ಆಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ, ಆಜ್ ರಾಜ್ ಭಾಸ್‍ಚ್ಚ್ ನೈಂ ಬಗಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಹರ್ದೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್  ಮೂಳಾಚಿ ಶಿಂಕಳ್ ಆಸಾ. ಸಂಗೀತಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸಾ. ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಚೊ ಮೊಳೊ ಆಸಾ. ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚೊ ದಾಳೊ ಆಸಾ. ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ, ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪೆಳೊ ಆಸಾ. ಕಲೆಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕುರ್ವೆಂ ಆಸಾ.

ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆ ವಾರೆಸ್ತ್-ದಾರ್... !!! ???

ಆವಯ್ ಅಪಯ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್. ಘೆತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್. ವಾಗಯ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೋಪಾಂತ್. ವಾಡಯ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ- ಘಾಮಾನ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪುಡಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮಸ್ತಾಕಾರ್.  ಫಕತ್ತ್ ಎಕ್ ಆಶಾ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತೊ ಸಬ್ದ್, ಉಲೊ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಅಪ್ಣಾಕ್ - "ಮಾಂಯ್".

ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್
ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾಯ್
ಆಸಾತ್ ಲಾಖಾನಿಂ ತುಜೆಚ್ಚ್ ಮಾನಾಯ್
ಏಕ್ ತೊ ವೆಚಿಕ್, ಚಿಂತುನ್ ಕರ್ಗಾನಾಕಾಯ್
ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್

ಝರ್ ತುಜಿ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲಿ ಸದಾಂಯ್


ಗರ್ಜ್ ... ಫಕತ್ತ್ ... ಏಕ್ ...    ಪ್ರಯತ್ನ್

 

Comments on this Article
fr. juze vas svd, Uppinakote brahmaver ?Indore MP Sun, July-22-2012, 1:29

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಸ್ಕ್ರತ್ ಭಾಷೆಚಿ ಎಕ್ ಮೂಳ್ ಭಾಸ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಪುತ್ ನಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಉಮಿಣ್ಯೊಂ, ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊಂ, ಜಾನ್ ಪದ್, ಆಸಾತ್. ತೀಂ ಎಕಾ ಲಿಪಿಂತ್ ಲಿಪಿಬದ್ದ್ ನಾಂತ್ ವೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಬರಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಲಿಪಿ ನಾಂ ಜಶೆಂ ಹಿಂದಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ನ್ದ್ರತಿ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಪಾಪರ್ತಾ ತಾಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಳ್ಯಾಳಂ, ದೇವನಾಗರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿಪಿ ಉಪಯೊಗ್ಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಆಡಂಬರ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಕೋಣ್ ತೊ/ತಿ ಆಮ್ಚಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಭಾಷೆಂತ್ ಕಾವ್ಯ ನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಂ ಮುಣ್ತೊಲೊ ತಾಕಾ ಭಾಷೆಚೊ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕ್ವೊಟೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಾಷೆಚೊ ಪೊಸ್ ಕರಿಜಯ್.

Naveen Kulshekar, Mangalore Sun, January-29-2012, 5:46

Mogall wilson, tuka ani sannu monisak bellevision onyorzallacher pollovn sontos bhoglo.hanv atam gavant asam.tumi ganvak ailea vellar mhaka bhet dixeat gi? mhojem phon no.08971848222.

Reshma, belle Wed, November-23-2011, 11:18
nice article. We should love our mother tongue.
Victor Castelino, Moodubelle/Dubai Wed, February-10-2010, 8:37
After a long time it is heartening to read some "APUT KONKNI" from Sannu and Wilson. At the same time let it be user friendly and try to avoid making it too literal.
Victor Castelino, Moodubelle/Dubai Wed, February-10-2010, 8:15
After a long time it is nice to read "APUT KONKNI" from Sannu and Wilson. Keep it up.
Godwin D Souza, Moodubelle / Dubai Wed, February-10-2010, 9:08
Dear Wilson, welcome to bellevision...! love for your mother tongue shows in the article. It was like a beatifully written poetry. Expected much more in this article, but it ended soon to my disappointment. Would like to see a series of articles from you about the roots/origin of konkani. Keep up the good work. Tuka sorv boren magtham...!
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem