ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Rev Fr Denis Castelino

 

 

ಗಾಂವಾನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ - ಸೂಕ್ಷ್‌ಗ್ರಾಹಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣಿ ರುಜಾಯ್,  ಕಾರ್ಕೊಳ್ , ಅಲಂಗಾರ್ , ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ / ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರುಜಾಂಯ್ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಆಲೊಚೆನ್ ತಾಂಚಿ. ಕಲ್ಮಾಡಿ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಚೆ ತೆ ರೂವಾರಿ.

 

 
ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ

 

ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆ. ಎಮ್ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಹಾಂಣಿ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಣಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಭಾವ್ ಉಬ್ಬಪ್ಪು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್  ಡೊ | ಎವ್ಜಿನ್  ಹಾಂಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ಸಂಪಾದುಂಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಾಂಚೆ ಅಂಕಣ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ತಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ರೈಮಂಡ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಪ್ರಬಂದಾಕ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಬಂದ್ Editors Choice ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ವಸ್ತೆ ಘರ್ ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.  ತಾಂಚಾ ಬರ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ತಶೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಬರಪ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ.


- ಸಂಪಾದಕ್. 

******************************************

 

ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್

 

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಶಂಕರಪುರ, ಶಿರ್ವಾಂ ಆನಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಖಂಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೊಸಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ನಂಯ್ಕ್ ಏಕೀ ಸಂಕೊವ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಳೊವಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೊಣಿರ್ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಲ್ತೊಡಿ ವೊಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ತಸೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಕಾಲಾಂತ್ ಕಾಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ತಲೆಂ ಆನಿ ದೊಣಿಂತ್ ಉತ್ರೊಂಚೆ ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಉಪೊವ್ನ್ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊಂಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ವೊಚೊಂಕ್ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಣೆ ಏಕ್ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ‌ಎರ್ ಏಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸ್ ದೆಂದುರ‍್ಕಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಳಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಕಳಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ದೊನ್ ತೀನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಂ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್, ಉಡುಪಿ, ಹೆಬ್ರಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹರಿಹರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

1962 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉದ್ಯಾವರ ಸಂಕೊಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಬಸ್ ಮಂಚಕಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಂಕರಪುರ, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಶಂಕರಪುರ ಬಿಜಾಂಟ್ಲಾಚೊ ಬಪ್ಪು ಬಲ್ತು ಮಾಡ್ತಿಸಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ ಭಿಸ್ಪಾಚಾ ಸಂದರ್ಶನಾಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಸರ್ವೊಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ವೊಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

 

ಉಡುಪಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ವೊಸಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಅಲೆವೂರು ತಿತ್ತೂನ್ ಚಲೊನ್ ವೊಚೊನ್ ಥೆಂಚೊ ಕಳೊವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್, ಉಡ್ಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ ಏವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲಿಂ; ಶಿರ್ವಾಂ ವೆತೆಲ್ಯಾನಿ ಅಮಾಸೆ ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಳೊವ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಪುತ್ರೊಟ್ಟು ದೇವರಗುಡ್ಡೆ ತಬೈಲ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಿಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೊಚಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಳ್ಯೆ ಕೊಳೊವ್‍ಚ್ ಗತ್. ಬೊಳ್ಯೆ ನಂಯ್ ಆವ್ರಾಂಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿ ನಂಯ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಬೊಲ್ಲ (ಆವ್ರ್) ದೆಕುನ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಂಯ್ಚಾ ಮುಡ್ಲಾ ಕಶಿಕ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳಿಂ ನಾಂವ್ಚಾ ಶಾಸ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲ್ರ್ಯಾಂತ್ ತರಿ ದೊನಿಂಯ್ ಭಾಗಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಬೊಳಿಯೆ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಬುರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾತಾಸರ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್‍ಚ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

 

ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೊಣ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ತಾಕಾ “ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್” ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಪೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕೊಳ್ವಾ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೊಳ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಗ್‍ಚ್ ಮುಸ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಆಮಿ ಸಾಯ್ಬಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ “ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್” ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ‘ಪೈರಾ’ ಸಾಯ್ಬ್. ಪೈರಾ ಸಾಯ್ಬ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ ಅರ್ಬಿ ವೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ತರ್ನೆ ತಸೆ ಮ್ಹತಾರೆ ರೆಡೆ ಹಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ ಯಾ ಆದ್ಲಿ -ಬದ್ಲಿ (ಪಗರ‍್ಸಾಟೆ) ಕರ್ನ್ ದಿತಲೊ. ಬೊಳ್ಯೆಚಾ ಚಡಾವತ್ ರೈತಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪೈರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೈತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಸಯ್ತ್ ದೊನ್ಪರಾಂ ಭುತಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪೈರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜೊಡಿ - ಕಾಲ-ಬೊಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕೆ-ಮೋಡಾ, ಗೆಂದಾ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚಿ ನಾಂವಾ ದೊವೊರ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಯಾ ತಾಣಿ ಹಾಡೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪಿಡ್ಚೊ ಕರ್ನ್ ಖುಷಲಾಯ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಪಾಡೆ ರೆಡೆ ಸಮಾ ಆಸಾತ್‍ಗಿ? ಜೊಡಿ ಕಶಿ? ಶೆಡಿ ಆಸಾಗೀ? ಹಾಂಡ್ಕುರೆಗಿ? ಇತ್ಯಾದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆಲೆ.

 

ಆತಾಂ ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಭಾರೀ ಲಾಂಬ್ ಮನಿಸ್. ಇತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ‘ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬಾ  ತಿತ್ಲೊ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಭಾರಿ ಖುಷಾಲಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆನಿ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಯುಚಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಪ್ರವೀಣ್‍ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 50 ವರ್ಸಾಂಚಾಕಿ ಚಡ್ ಹಿ ಕೊಳ್ವಾಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ತರೀ ತಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ  ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ ವ್ಹಳ್ಯಾಚಾ ಆನಿ ಆವ್ರಾಂಚಾ ನಂಯ್ತ್ ಕೊಣೆಯ್, ಕೆದಾಳಾ ‘ಕೂ’ ಘಾಲ್ಯಾರಿ ತಕ್ಷಣೆ ಆಲ್ತೊಡಿ ಪಲ್ತೊಡಿ ಘಾಲ್ಚಾ ಹಾಚಾ ತ್ಯಾ ಲಂಬ್ ಸರ್ವಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಆವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಜರ್ ತರ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಂಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತಿ.

 

 

ಹ್ಯಾ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೊರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಕಾ ಆನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬೊರಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಸದಾಡಿಚಿ ಆನಿ ತಿಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಭಾವ್‍ಭಂಯ್ಣ್ ಬಿಜಾಂಟ್ಲಾ ಸದಾಡಿಂ ಆನಿ ಕಾಪು ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಬತ್ತಪ್ಪುಚಿ ಬಯ್ಲ್ ಫುಲಾ ಮೌಸಿ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾಂಗೆಲಿ (ಶೆಣಯ್) ಆನಿ ತಿಚಿ ಭಯ್ಚ್ (ಫಾ ತೊಮಾಸ್ ಡಿ’ಸಾಚಿ ಆವಯ್) ಬಿಜಾಂಟ್ಲಾ ಜಿಯೆತೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಕೊಳೊವ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪಡ್ತಲೊ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊಳ್ವಾಂತ್ ಏಕ್ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಸ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಆಲ್ತೊಡಿ ಪಲ್ತೊಡಿ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ‘ಟಿಕೆಟ್’ ಪಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗಿಮೆ ದಿಸಾನಿ ನಂಯ್ತ್ ಉದಾಕ್ ಸುಕೊನ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ದೋಣ್ ರಿಪೇರಿ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತೇಲ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಯ್ರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಏಲ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ಚೀಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾನಿ ಏತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಗಿ ಕಳ್ಸ್ಯೊ ‘ಕೇಕಚೆಂ’ ಭಾತ್ ತುಪ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಚಿಲಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಬರಿಯೆತಲಿ. ಸಾಯ್ಬ್ ಆಮ್ಚಾ ಘಚ್ರ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕುತಾಲೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊವೊರ್ಲೆಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಸೊನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಚೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

 

ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್‍ಚ್ ವಡ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಆಟ್ವಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಇನ್ನಂಜೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚಿಂ ಸುಮಾರ್ 15-20 ಭುರ್ಗಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಕಳೊವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಇನ್ನಂಜೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವೊಚೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪರತ್ ಕೊಳೊವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಘರಾ ಏತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾವ್ಸ್ ಏಂವ್ಡಿ ಆವ್ರ್ ಏಂವ್ಡಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ‘ವೊಚೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಡ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪೊಯ್ಯದ ಪಾಡಿಲಾಗಿಂ ದೋಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆವ್ರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಳ್ಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿ ದೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಸಮಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಳೊನ್ ಪಲ್ತೊಡಿ ತೆಂಕ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಧೈರಾಧೀಕ್ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೊ ‘ಜಲ್ಲಾ’  ಸಗ್ಳೊಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೋಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರಿ ಪರತ್ ಆವ್ರ್ ಭರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲಾನ್ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಳ್ಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ತಡಿಕ್ ಪಾಯ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಳಿ ಆನಿ ತಂಟಲ್ಮಾರಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿ ಬ್ಯಾ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಾ ಜಲ್ಲಾಚೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ನಿಜಾಕಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆ ದಾಯ್‍ಕ್ ಸದಂಚೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಜಾವ್ಕಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ವೊಚ್ಚುಂಚಾ ದೊಣಿ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

 

ತಸೆಂಚ್ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಚಾಂಕ್ ಮಿಸಾಕ್, ದೊತೊರ್ನಿಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಾಂತೆಕ್, ಸೈರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಯೇಜೆಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೊಚ್ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ತಾಂಕಾ ಆಲ್ತೊಡಿ ಪಲ್ತೊಡಿ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಸಾಯ್ಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಯಾ ಧುವೊ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರಾ ಕಡ್ನೊ ಬಾಂದುನ್ ದೋಣ್ ವೊಚ್ಚಿತಾಲಿಂ. ಸಾಯ್ಬಿಣಿಂಚೊ ಬುರ್ಕಾ ಹಾವೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ !
ಹೊ ಕಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಹಸಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಆವ್ರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಾರ್ಲ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಂಯ್ತ್ ವ್ಹಳೊನ್ ಏತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಣಿಚಾ ಆನಿ ಧುವಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಮೊ ಕರ್ತೆಲಿಂ.

 

ಹ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಿಶ್ವಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾರ್ ಆನಿಕಿ ಇತರ್ ಆತುರದಾಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾತ್.

 

ಆಜ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಂಕೊವ್ ಜಾಲಾ. ಲೋಕ್ ವಾಹನಾನಿ ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಬೊಳಿಯೆ ನಂಯ್ ಉತ್ರಾತಾ ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಮಾಲ್ಘಾಡೆ ತ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆ ಕೊಳ್ವಾಚೆ ಆನಿ ಕೊಳ್ವಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಆಜ್ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಕೊಣಿ ಜಾಣಾಂತ್ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದೊವೊರ್ನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೆಯಾ.

 

- ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್
ವಿಯಾನ್ನಿ ಹೋಮ್ 

 

  

 

 

 

 

 

Comments on this Article
Francis Lobo, Moodubelle / Edmonton Fri, January-29-2021, 7:57
Beautiful article Father Dennis. When I read it from here, had the feeling of myself being in the little boat and getting ferried. Also learnt how the name of our blessed village came into existense. Now I can share this story with my children too. Thank you!
Nancy Alva, Padu Belle Sun, July-13-2014, 2:26
Thank you Fr. Denis for the beautiful article. Kolva Saib s name was HASSANABBA BEARY.
Divya, Moodubelle/Dubai Wed, March-13-2013, 9:13
Thankyou Fr Denis for your beautifull well described article. It was really heart touching.When you were in Kalmaday Parish i use to attend saturday novena mass with my gradma, my unforgetable chilhood memory.All the best father.
Naveen Mendonca, Padu belle(Bahrain) Sun, March-10-2013, 7:05
Great article "Kolva Saib" childhood memorys......!
Melwyn Castelino, Boliye/Mumbai Fri, March-8-2013, 11:19
Thank you Fr. Bappu for your great article on "Kolva Saib". Praying for your good health. Wishing you all the very best.
Therese Dalmeida, Moodubelle Thu, March-7-2013, 10:12
Thank you Fr. Denis for a beautiful and well informed article.We also used to cross the river to go to Pangala from deveragudde.One should appriciate your remote memory that you put in an organized manner.I wish you good health Fr. Kind Regards.
Francis J. Saldanha, Moodubelle / Bahrain Thu, March-7-2013, 2:51
I still have fond memories of my daily trips across the Belle River as I made my way to and from St Mary's Jr. College, Shirva. These trips were made possible by the expertise of Kolva Saib, a remarkable and towering individual who was liked by all, especially the younger ones. I recall the winter time when the river was not at its full power and we could sometimes be ferried by Kolva Saib's grandson. And who can forget Kolva Saib's Daughter, an aphasic, eagerly trying to communicate with the ferry passengers to interact via sign language, was a very humble Lady. I congratulate you Fr. Denis for this memorable article based on one of the unsung heroes of our area. I am sure whoever had read this article will fully endorse your views and will remember this great soul. Thank you BV for one more superlative Konkani article.
Philip Mudartha, Qatar Wed, March-6-2013, 8:52

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿಗೋರಿ-ಚ್ಯ ದೊಂಣಿ ವಿಶೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯೆ? ಲಿಗೋರಿ ಕೊಣ್ ಮ್ಹುಣುನ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್..ಪೈಲೆಂ ಸಿಲಾಬಾ ಥೌನ್ ಶುರು ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ..    Baab sangte aylo, sankho bandije..punn ami itliem vorsa saaibachem namv legun vichaarunk nam! ಹೆಂ ಬೊರೆಂ ಆಸಾ as Francis Cascia s chorbello mataro would say...:D

Lucy Rodrigues, Moodubelle/Andheri, Mumbai Wed, March-6-2013, 7:15
Thank you Fr. Denis for your great article on "Kolva Saib" and the beautiful pics. Childhood memories are very precious. Praying for your good health. Wishing you all the very best.
Alphonse Mendonsa, Pangla/Abu Dhabi Wed, March-6-2013, 3:39
Dear Fr. Denis, Thank you very much for this excellent article on belle. I too remember when I went from Pangla to Bollea Vodlem Fest I had to cross the river offcourse with the help of my uncle somewhere in 1965. I admire the vast memory you hold in your mind even at this age. Great article and good pics by dr. Eugine. Memories down the lane..... please share more with us.
Ivan Mendonca, Moodubelle Wed, March-6-2013, 3:17
A very beautiful and nostalgic article by Fr.Denis Castelino. When reading through this article one understands how difficult life was about 40 - 50 years back. How lucky we are today as we cross the same river in few seconds. Thanks Fr.Denis and we wish to read more such writings from you as your style of expressing the details is amazing.
Eugene DSouza, Moodubelle Wed, March-6-2013, 2:31
I relived the excitement of boarding the boat of Kolva Saib and moving across the river as i went to the ferry crossing (kolov) to take few pictures to support the nostalgic write up of Fr. Denis about the person whom Victor Castelino rightly calls St. Christopher of Belle . The cool river breeze, the excitement of dipping the hand by the side of the boat in the water, the way the saib used to hold the boat from tilting either side as people boarded and alighted the boat, the huge pipal tree on the Moodubelle side and the sound it s leaves made in light breeze especially in the afternoons came back as memories of my childhood. Fr. Denis has a rare gift of remembering the past events and writing them down in the precise manner as they had happened.
Victor Castelino, Boliye/Dubai Wed, March-6-2013, 1:57
A befitting tribute to a long forgotten "St Christopher" of Bolle. Whenever "Saib" (Saheb) came to collect his paddy he used to say something like "Ali pujak ailo" and used to tease the children saying "sogllo ghadai, ordo ghadai". May be his name was Ali. This boatman was so professional that he could even close his eyes and rove the boat amid rice fields during surging floods! Amazing! If I am not mistaken, the bridge over Udyavara river was built and inaugurated in 1957 or 1958 because, in 1959 March when I appeared for my ESLC (8th standard) public examimination held at SVS High School Katapady, I stayed at Pithrodi (Udyavara) and walked in the morning to the examination centre using this bridge.
Melwyn Dsouza, Dubai Tue, March-5-2013, 11:46
Thank you Fr. Denis for refreshing our good old, childhood days memory.Nostalgic!!! Really used to enjoy the river cross crossing during rainy and winter season.
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem