ಕುಂಟಲನಗರ ಫಾ. ಜೆರೊಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Rev Fr Denis Castelino

 

ಕುಂಟಲನಗರ ಫಾ. ಜೆರೊಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್

 

೩೧.೦೧.೨೦೧೨ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಮೊಂತೆರೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೊಂ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಫಾ. ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಸಾಂಜೆಚಾ ೭ ವರಾರ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಕೂಡ್, ನಾಂವ್ಕ್ ಹುನ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲಿ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕಾರಿಚೆಂ ಸಾಳಿಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖೆಲೆಂ. ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೊರ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಳ್ ಯಾ ಬೆರುಂ ಯಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಶಿಕಾರಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ರನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಲೊ.

 

ಹಾಂವ್ ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಫಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟ್, ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕುಶಿಚಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಂತಳ ನಗರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್, ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಕುಂತಳ ನಗರಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಕುಂತಳ ನಗರಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ಬೊಳಿಯೆಚಿ ಅನ್ಯೆಕ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಪಾಂಬೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾ.

 

 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಜೆರೊಮ್ ಮೊಂತೆರೊ ಪಾಂಬೂರಾಂತ್, ತೊಟ್ಟಮಾಂತ್ ಆನಿ ಗಿರಿಂತ್ ಮಹಾತ್ಕಾರ್ಯಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಯಾ ಜರ್‌ತರಿ ಉದ್ಯಾವರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಚಾ ಉತರ್‌ಪ್ರಾಯೆವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ನವಿಚ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ.

 

ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಫಿರ್ಗಜೆಜೆಂ ರೂಪ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನಾ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಪೋಷಣ್ಯಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ದಿಸ್ತಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಮುಖಾರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮೈದಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಉಗ್ತಿ ವೆದಿ ಆನಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾಚಾ ದೆಗೆನ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚೆಂ ಇಮಾಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾ.

 

ಸಾಂ. ಅಂತೊನಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಆನಿ ಪಯ್ಸಿಲೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೀಸಾಂದಿಸ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಾ| ಜೆರೊಮ್. ದೆಕುನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ (ಪೂನ್‌ಶೆತ್) ತಾಣೆಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂಚಿ ಕುರ್ಪೆ ಝುರ್ ಮೆಳಾಸೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ರೆತಿರ‍್ಯೊ, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಮ್ಮೇಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿಂ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಲಾಬಾಸೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

 

ಕುಂತಳ ನಗರಾಚಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ ಪಾಲಂವ್ ಪಾಂಗರ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಗೀ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ನಂಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬೊಂವ್ತಿ ಆಸ್ಚೆ ತಿ ಪಾಚ್ವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮೃದ್ಧ್ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಆನಿ ತಾಂತು ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಜೀವ್ ರಾಶೀ. ಎಕಾ ಕಶಿನ್ ಝಳ್ಚೊಂಚೊ ತೊ ಮಣಿಪಾಲಾ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚೊ ವೈಭವ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಚಾ ವೆಳಾರ್) ಆನಿ ತೆಂ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ದರ್ಯಚೆಂ ಆನಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ ಮಾನಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಸೈತ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲಿತ್. (ವಿವರ್ಸುಂಚೊ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ, ತಾಚೆ ಸರ್ಸಿಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್)

 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಆತ್ಮಿಕ್ ಖಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಚಾ ಖಾಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

 

ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಚಾ ಚಡಾವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಜೊಡಿ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಾಮಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳಾಸೆಂ ಕರ್ನ್ ಯಾ ಉಂಚ್ಲಿ ತರ್ಬೆತಿ - ಎಂಜಿನಿಯರ್, ದಾಕ್ತೆರ್, ಟೀಚರ್, ನರ್ಸಾಂ, ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಹೋಟೇಲ್ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ಯಾ ಕಸಲಿಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್
ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ವಿದೇಶಾನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ತಸೆಂ ಕಠಿಣ್ ವಾವ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಉರಯ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಪೂರಾ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ವೈಭವಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಬಾಡ್ತಾತ್.

 

ಪೂಣ್ , ಭಾಯ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಾಶ್ವತ್‌ಗಿ? ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ತೇಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್? ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚೆ ನಿವಾಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಿತ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಯ್ಲೆಲೆಂ ನಾ.

 

ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಫಿಶರಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯ್ ಮೆಳಾಸೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಆಮ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಫಿಶರಿಸ್ ಕಾಲೆಜಿ ಆಸಾತ್? ಕಾಲೆಜಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಫಿಶರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪುಣಿ ಆಸಾಗಿ? ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಶಾತಿವಂತ್ ಲಾಯಿಕ್? ಆನಿಕೀ ಕ್ಲೆರಿಕಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಥರಾನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಾಗಿ?

 

ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಭರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಆವ್ವಲ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ವಸೊನ್, ರಾಂದ್ಪಿ, ಡ್ರೈವರ್, ಆಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಗಲ್ಪಾಕ್ ಯಾ ಇತರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಿಂಚ್ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾತ್.

 

ಟೂರಿಸ್ಟಾಂಕ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ, ಭೊಂವ್ಡೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗಿ? ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಂಡ್ವಾಳ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬೇಂಕಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಮೊಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಆಳ್ಸಾಯ್, ಕೊಣ್‌ಯ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸಾಂವ್. ರಿಸ್ಕ್  ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್‌
ನಾಂವ್. ರೊಂಪಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಆಮಿ ಫಳ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಸೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ನಿರಾಸ್ತಾಂವ್. ಪೊಂದಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಡ್ತಾಂವ್, ಬೆಂಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಉಚಾರ‍್ತಾಂವ್. ಆದರ್ಸುಂಚೊ, ಸುದಾರ್ಸುಂಚೊ, ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೊ ಆಸಾ.

 

ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫಿಶರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಳಾಂ ವೊಳ್ಚಿಂ, ಜಾಳಾಂ ಸಮಾ ಕರ್ಚೆಂ , ತ್ರಿ ವೀಲರ್ ಯಾ ಫೋರ್ ವೀಲಾರಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಕರ್ಚೊ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ದರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ. ಬೊಟಿ ಬಾಂದ್ಚ್ಯೊ, ತ್ಯೊ ರಿಪೆರಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಾ ಆರಂಭ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತಾಂಚೊಚ್ ಏಕ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ತಾಂಕಾ ಮಟ್ವಿ ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆರಂಭ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್‌ವಂತ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಂ ಆನಿ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಕರಿಜಾಯ್.

 

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂತುಚ್ " ಸಾಗೊರಾಚಿ ಕೃಶಿ ಅಧ್ಯಯನ್ " ಆನಿ " ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ " ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೇರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ? Department of Marine Science and Department of Tourism.

 

ವಿಲಾಸಿ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಲಗ್ನಾ ಜುಬ್ಲೆವ್, ಘರಾಂ, ಕಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾವಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಯಾಂ.

 - ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಬೊಳಿಯೆ.

 

 

Comments on this Article
sevrin monteiro, muscat Sat, October-27-2012, 1:46
nice artical.tanx fr.
Naveen Mendonca, Pamboor / Bahrain Tue, October-23-2012, 8:32

FR.Dennis Castelino, very nice meaningful artical.... ಫಾ. ಜೆರೊಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ದೀಸ್......Dev bore karunk tumka.

Francis J. Saldanha, Moodubelle / Bahrain Tue, October-23-2012, 4:40
The write up from Fr. Dennis Castelino's visit to Kuntalnagar to visit Fr.Jerome Montero is very interesting one! Especially to read in very simple Konkani language. The subject matter which two "buddies" were discussing is a genuine concern and the reality. More over the last sentence is a polite reminder and a suggestion for those who can think very seriously about which direction we all are heading for¦
Alban D souza, Kunthalnagar/moodubelle Tue, October-23-2012, 12:33
Thank you fr.Denis Castelino for the nice artical..thanks BV for publishing the same...
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem