ಕವಿತಾ: ಲಾಕ್ ಮೊಲಾಚಿ ಎಕ್ ಘಡಿ


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print

 

 

ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾನಿ ಅನಿ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ವೆಬ್ ಪೊರ್ಟಾಳಾನಿ ಜಳ್ಕಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೆಕೆತ್ರ್.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಭೊವ್ ಚ್ಚ್ ಆತುರಾಯ್ ಅನಿ ಆಸಕ್ತಿ.  ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಅನಿ ತಾಚಿ ಶಾತಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಧಾಕೈಲ್ಯಾ.  ಗಾಂವಾಂತ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ಪಿಗ್ಗೆಜಿಚೆಂ ಅತಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ಸಿಧ್ದ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್, ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ.  ತಾಣೆ ಬಿ.ಕೊಮ್ ಪದವಿ ಜೋಡ್ನ್, “ ಆನಿಮೇಶಾನ್ ಅನಿಂ ವಿಶುವಲ್ ಎಫ಼ೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆಬ್ ಡೆಸಾಯ್ನಿಂಗಾಂತ್ ಪದ್ದ್ಯುತ್ತರ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.  ಹಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಅನಿ ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಭೆವಂತ್, ಖಾಲ್ತಿ ಅನಿ ಹಸನ್ಮುಕಿ ಯುವಕಿ.

 

ತಿಚಿಂ ಥೊಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ತರ್, ತಿಚೆಂ ಪೈಲೆಂ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜಾನ್.ಕೊಮ್ ಹಾಚೆರ್ ಭುಮಿಚಿ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿಂ  ವಿಡಂಬನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಜೋಕರ್ ನಾಂವಾಕಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ದುಸ್ರೆಂ “ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ಲಿ ಸುಕಿದಾಡ್” ದಾಯ್ಝ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಬ್ ಸಾ‌ಇಟಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅನಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈ, ಹಿಚೆ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕವಿತಾ  ಉಟ್ ಲ್ಲೆಂ  ವಾದಾಳ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ  ದೈವಿಕ್ ಅಮ್ರತಚೆರ್ ಪ್ರಗಾಟ್ಲ್ಯಾ.  ತಿಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಅಮಿ ಕುಶಿ ವರ್ತಾಂವ್ ತಿಚೆ” ಹೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ದಿಶ್ಟಿಚೆ ಕವನ್ “ ಲಾಕ್ ಮೊಲಾಚಿ ಘಡಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ತಿಚಿಂ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಅನಿ ಲೆಖಾನಾಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವಾಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್ 

 

 

 ಕವಿತಾ: ಲಾಕ್ ಮೊಲಾಚಿ ಎಕ್ ಘಡಿ

 

ಧೊಳೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ತುಕಾ ದೆಕ್ತಾನಾ
ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತಾ ಪಾಟ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ
ಸತಾವ್ಣೆಚೆ ದೀಸ್ ತೆ
ದನ್ಪಾರಾಚಾ ವೊತಾ ಭೊರಾ
ಭಾರ್ಯ್ ಪಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಕಾ
ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಾ
ಮೊಚೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಂಯಾ

 

ಕಳಿತ್ ನಾಚ್ತಾ ತುಜೊ ತೊ ನಾದ್
ವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಚಿಂತುನ್ ಅಸ್ತಾಂ ಆಜೂನಿ
ತುಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವೆತಾ
ಘಡಿ ಪಾವ್ತಾಚ್ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ದಾವೆಂತ್
ತುಂ ಚಲೊನ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಯ್...

 

ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡಾತ್
ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಮರಣ್ ವ್ಹಾ ಜಿವಿತ್
ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಭಾಗ್ವಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್
ಚಿಂತುಕೀ ತುಜಿ ತಿ ಘಡಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಡ್ತಾ
ಸೆಕುಂದಾನಿ ತುಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಿನುಟ್ಭರ್ತಾಯ್
ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಯ್
ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾಚೆಂ ಮೊಲ್
ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಜೆದ್ನಾ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ
ಚಿಂತುನ್ ಬೊಸುಲ್ಲಿ ತಿ ವೊತಾ ಭರಾಚಿ ಘಡಿ 

 

  

 

 

Comments on this Article
Leo Victor, Hubli/Mangalore Mon, June-25-2012, 11:52
Good One, keep the good work. Wish you a wonderful writing in the days to come.
Austin Pinto, Muscat Mon, June-25-2012, 8:41

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕು. ಲವಿನಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೋ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಹೊ ಅನ್ಯೆಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್..ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ...ಕು.ಲವಿನಾಕ್ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ತುಜಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸೇವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ... ದೇವ್ ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ ದಿ ... ದೇವ್ ಬೋರೆಂ ಕರುಂ

Eugene DSouza, Moodubelle Sun, June-24-2012, 8:28
Meaningful poem., well narrated...
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
Mandavi AcropolisMandavi Acropolis
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Anil Studio
Omintec
Bluechem