ಸ೦ಪಾದಕೀಯ್


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     ಸ೦ಪಾದಕೀಯ್

http://www.bellevision.com/index.php?action=konkani_all%26type=1" title="Click to share this post on Twitter"> Twitter
    |     Print
ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

ತಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ,
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ವೆಚಿ...
ತಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭೆಜ್ಯಾರ್ ರ‍ೊಂಬ್‍ಲ್ಲಿಂ,
ಕೊಂಕ್ಣೆ ಬಾವ್ಟೊ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಬೊಂವ್ಚಿ...
ವೆಳಾ-ಕಾಳಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಫುಂಕ್ ಮಾರ‍್‍ಲ್ಲಿ,
ಫುಡಾರಾಚೆಂ ದಾಂಪ್ಣೆಂ ತಾಚೆರ್ ದಾಂಪ್ಚೆ ಆದಿಂ...
ಆಜ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಚೊನ್ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ,
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಉಜೊ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ...
ಆಮಿಂಯ್ ಲಾಸ್ಯಾಂ ತಾಂತುಂ..
ನೈಂ ಉಜ್ಯಾ-ಧಾವೇನ್ ಬಗಾರ್ ಮೊಗಾನ್...!

ಥೈಂ-ಹಾಂಗಾ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲೈತೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ವಿದ್‍ವಾಳ್ ಕರ‍್ಚಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಷೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯಾ-ಮೊಗಾಚೊ ಪ್ರ‍ಣಾಮ್...!

ಏಕ್ ಆಶಾ, ಏಕ್ ದಿಶಾ, ಏಕ್ ಬರ‍ೆಂ ಮ್ಹನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಆಜ್ ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾ ಆಪ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್. ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಓಪ್ಸುನ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ನೆಗಾರ್ ತರೀ ಕಶೆಂ ಕರುಂ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿ-ಶಿರೆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ರಗಾತ್ ವಾಳ್ತಾನಾ..

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಸ್ತರ‍್ಲ್ಯಾ ತರ‍್‍ಯೀ ಎಕ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್‍ಪಣ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಯ್ ಪಾಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಲೀಪಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿ ಆಜೂನ್ ಕಶ್ಟಾನಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡ, ಮಳಯಾಳಂ, ರ‍ೋಮಿ, ನಾಗಾರಿ ಆನಿ ಉರ‍್ದು ಲಿಪಿನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಪಾಂಚ್ ಚುರೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಉಟವ್ನ್ ಥಕ್ಲೆಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಡಾರಿ ಆಜ್ ವೊಗೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸೇವಾ-ಸಂಸ್ಥೆ ದಾರಾಳ್ ಮಾಫಾನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.., ಪತ್ರಾಂ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾತ್.., ಆಂತರ‍್‍ಜಾಳಿಯೊ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ-ಕೊನ್ಶಾನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಭವ್ನ್ ಅಸಾತ್.., ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಭೊಂಧೆರ್ ವಯ್ರ್ ಅನಿ ವಯ್ರ್ ಉಭ್ತೆ ಅಸಾ. ಉಭೊಂದಿ.... ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮರ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ತಿ ಆಶಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ, ಮ್ಹಜೀಯ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ.

ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ - ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳೊನ್ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಸಂಘಟನ್.! ತಾಚೊ ವಾವ್ರ‍್‍ಯ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್...! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಜ್ ಆಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜೀವಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ ತರ‍್ ತಿ ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ. ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಆಂತರ‍್‍ಜಾಳಾನಿಂ. ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ ಡೊಟ್ ಕೋಮ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಆಶೆನಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆಭಿವ್ರದ್ದೆಚಾ ಫುಡಾರ‍್‍ಪಣಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆತಾ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಘೆತಾ. ಬೊಳಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್, ಕವಿಂಕ್, ಕಾಣ್ಯೆಂಕಾರಾಂಕ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್. ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಆಂತರ‍್‍ಜಾಳಿರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್. ತಾಂಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಾತಿವಂತ್ ಆನಿ ಆನುಭವಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವ್ಹರ‍ವ್ನ್, ಪಾರ‍್ಕುನ್, ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಆಮೋಲಿಕ್ ತಾಲೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್, ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಿ ವೇದಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಏಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್.

ಪರ್ನೊ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಕ್ಣಿಂ ಝರಯ್ತಾನಾ, ಪಾನಾಂ ’ಸಬ್ಧಾ-ಮೊತಿಯಾನಿ’ ಸೊಭ್ತಾತ್ - ಉದೆತಾತ್ ಅಮೋಲಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ,  ಉತ್ರಾಂ ಧಾರ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಆನುಭವಾಚಿ ಗರ್ಜ್. ತೊ ಆನುಭವ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ಕ್ಂ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್...! ತಾಕಾ ಸಾಮಾಜ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ನವೊ ಲೇಖಕ್ ಲಿಕ್ತಾ.. ಪುಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಲೇಕನ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ...? ತೆಂ ಲೇಕನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ...? ವಾಪಾರ‍್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್, ತಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಶಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತೀರ್ಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ನೈಂ, ಬಗಾರ್ ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಅನಿ ಆಂತರ‍್‍ಜಾಳಾಂನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ.

ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೊಳಿಯೆಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಭಂದ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಹಿ ವೇದಿ, ಆಪ್ಲಿಂ ಲೇಕನಾಂ ದಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬೊಳಿಯೆಚೆ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ,  ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೇಕನಾಂ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣ್ಯೊ ಅನಿ ವಿಡಂಬನಾ, ಹ್ಯಾ ಆಂತರ‍್‍ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗ್‍ಟ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ - ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆನುಭವ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಿ ದವರುನ್, ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್‍ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾ. ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಮಿಂ ಆಶೆತಾಂವ್. ಉದ್ದೇಶ್, ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಅಭಿರುಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್ ಬೊಳಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ವೊಳ್ಕಾತೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ತೆಲಿಂ. ಖುಂಟುನ್ ಮಾಳುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮರ್ ಉರ‍್ತೆಲಿ.... ತಿಕಾ ಮರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಲಾಂಭ್ ಜಿಯೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್.

                                    ಮಾಯಾ ಮೊಗಾ ಸವೆಂ,    
                                    ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

Comments on this Article
BENET NAVITHA MORAS, MANGALORE,KUWAIT Wed, June-16-2010, 10:00
U R SO GREAT MEN GOD BLESS U KEEP IT UP
Melwyn Castelino, Moodubelle/Mumbai Fri, January-15-2010, 6:30
Mogall Sannu monis, bhov boren arthabhorith lekhan tujhe,Tujya serve prayathnank boren magtham.
Precilla Menezes, Belle/virginia,usa Tue, January-12-2010, 8:16
Dear Sannu very good article in konkani. I am sure this column will be liked by all konkani speaking community as we need to support our mother toungue. Looking forward to see many Belleans contributing to this konkani column. Laamb jiyov amchi konkani bas!!!
Charles Lobo, Padubettu/Navi Mumbai Tue, January-12-2010, 4:29
Dear All, Kindly put Dr.Eugine D’souza’s picture’s at site. we want to see him.
Suraj - Belle, Moodubelle/Dubai Tue, January-12-2010, 10:18
Dear Sannu, Good Article in Konkani. I am sure you can develop this column and encourage our konkani writers with this.
Godwin D’Souza, Mumbai Tue, January-12-2010, 9:55
Wonderfully written editorial, Sannu. Hope this column will prosper under your editorship. Looking forward to see many Belleans contributing to this Konkani column.
Eugene DSouza, Moodubelle Tue, January-12-2010, 8:48
Mogall Sannu Bab, thujem sampadhakeey bhov arthabhorith zaavnasa. Tujya sarv prayathnank yashashvi magtham.
Vijay Dsouza, Moodubelle Tue, January-12-2010, 5:15
Well done Sannu Monis Bellevision. I am sure this column will be liked by all Konkani speaking community as we need to support our mother tongue. As Sannu said, we everyone have to support and then our mother tongue will flourish
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
GTI MarigoldGTI Marigold
Anil Studio
Rozaricho Gaanch
UZVAAD Konkani FortnightlyUZVAAD Konkani Fortnightly
Badminton Sports AcademyBadminton Sports Academy

Now open at Al Qusais

Veez Konkani IllustratedVEEZ Konkani

Weekly e-Magazine

New State Bank of India, Customer Service Point
Cool House ConstructionCool House Construction
Uzvaad FortnightlyUzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Ryan Intl Mangaluru
Ryan International
pearl printing
https://samuelsequeira.substack.com/publish
Omintec
Kittall.ComKittall.Com

Konkani Literature World

Konkanipoetry.com
Bluechem